สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,685.00875.0067.4 %5.0667.7038.5094.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,844.574,278.9977.3 %5.073.96233.09-215.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,166.4211,641.06-88.8 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,652.664,800.00-31.4 %0.01,009.99242.2576.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,185.572,396.0024.8 %5.0876.9132.1696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,736.8415,371.20-43.2 %0.03,196.83714.6277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,423.602,383.5046.1 %5.0370.0247.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,355.45641.0085.3 %5.0335.1150.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,866.091,458.0062.3 %5.0399.8962.8584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,857.961,147.0070.3 %5.0399.0965.1283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,039.56374.0090.7 %5.0544.2547.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,674.13677.0081.6 %5.0571.025.8699.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,602.04551.0084.7 %5.0344.9837.3789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,042.52583.0085.6 %5.0419.3354.3187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,993.08797.0080.0 %5.0393.2547.8187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,205.30793.0081.1 %5.0263.4331.5688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,035.33629.0084.4 %5.0267.0619.0992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,748.95387.0089.7 %5.0261.2756.0378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,799.24370.0090.3 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,855.81457.0088.1 %5.0252.7117.6393.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,045.91212.0094.8 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,759.04400.0089.4 %5.0177.1166.5062.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,703.7453,314.99-262.6 %0.02,722.90385.9985.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,419.0612,707.005.3 %2.51,523.48674.5055.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ14,887.6822,501.00-51.1 %0.01,589.00171.6389.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,978.8110,410.50-15.9 %0.02,055.872,442.53-18.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,815.621,870.0033.6 %5.0667.70213.6568.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,962.492,890.1041.8 %5.01,390.31772.2044.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,515.622,676.0040.7 %5.0933.9296.2589.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,267.693,810.72-16.6 %0.0857.86107.0187.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,020.791,884.0053.1 %5.01,257.192,158.77-71.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,048.945,269.15-72.8 %0.0723.73225.6468.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,620.311,375.7875.5 %5.01,846.691,140.0038.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,796.663,536.4426.3 %5.01,485.39816.4445.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,186.2021,284.49-160.0 %0.02,474.22220.2591.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,568.103,386.005.1 %2.51,009.98545.7646.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,394.9913,722.19-20.4 %0.04,349.051,023.0076.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,808.457,260.00-90.6 %0.090.45104.56-15.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,014.41368.0096.3 %5.0496.5555.7188.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,824.17993.0074.0 %5.01,143.1065.8394.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,182.941,534.0051.8 %5.0819.83263.1567.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,869.655,663.00-46.3 %0.01,124.08115.5189.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,007.0844,382.93-533.4 %0.02,341.113,445.37-47.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,002.046,545.00-9.0 %0.01,979.80557.6571.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,617.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,003.2810,330.5639.2 %5.02,635.88250.9090.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,640.643,527.3066.9 %5.0743.76201.5372.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,295.423,591.0016.4 %5.01,162.11335.2271.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,193.453,171.0024.4 %5.01,238.18150.6087.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,866.444,395.0044.1 %5.02,246.03620.1872.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,783.334,876.11-1.9 %0.0895.89113.3387.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,750.497,616.0040.3 %5.0504.44151.0570.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย214,515.91128,870.0039.9 %5.02,145.36700.2567.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,329.8897.7097.1 %5.0667.86132.0580.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,679.04318.6996.3 %5.01,326.59409.4569.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,594.781,960.0045.5 %5.0800.81266.7966.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,429.108,533.69-1.2 %0.01,511.11443.7470.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,548.012,134.6016.2 %5.01,447.36177.3787.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,930.555,901.69-50.1 %0.01,181.13235.4780.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,293.272,337.6074.8 %5.01,567.36137.7791.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 143,626.5017,535.0259.8 %5.02,672.14415.6584.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,532.9513,043.2555.8 %5.02,692.31829.2269.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 316,231.3810,448.8835.6 %5.02,712.50510.9781.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 412,264.039,552.5122.1 %5.02,062.52475.8576.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)37,129.238,375.0077.4 %5.03,268.66236.5092.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,778.4562,270.00-294.7 %0.0808.91290.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย31,335.2418,960.0039.5 %5.01,022.27631.8738.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย136,186.7053,880.0060.4 %5.01,106.37395.3764.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,581.221.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย27,028.4120,004.0026.0 %5.0814.47686.8515.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,600.7810,654.0052.9 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง101,065.961.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,757.4224,163.00-75.6 %0.02,421.372,424.13-0.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,235.593,444.00-6.4 %0.0895.89477.8546.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,166.811,344.0057.6 %5.0819.83233.1071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 48,370.8811,592.0076.0 %5.05,822.774,232.3227.3 %5.0
รวม 1,134,216 731,535 35.50 % 94,607 34,372 63.67 %