สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,632.18835.0068.3 %5.0648.15154.9576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,820.954,325.5066.3 %5.070.6779.30-12.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,513.602,807.0077.6 %5.081.7862.7323.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,220.4815,730.8022.2 %5.0146.64277.69-89.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,738.672,141.0021.8 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน725.991,503.00-107.0 %0.0250.4780.3767.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,470.191,974.4043.1 %5.0544.170.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,638.839,420.71-23.3 %0.01,076.62311.4571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,747.47658.0082.4 %5.0718.6857.9591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,547.46435.0087.7 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,804.69293.0092.3 %5.0375.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,652.99298.0091.8 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,627.01284.0092.2 %5.0697.8061.7591.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,368.353,027.0043.6 %5.01,193.10366.7169.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,956.514,283.0013.6 %5.0621.01512.9217.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,715.434,630.341.8 %0.51,047.49767.6026.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,652.682,024.1023.7 %5.0907.31123.5086.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,727.991,135.0058.4 %5.0667.17111.5083.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,889.632,061.0047.0 %5.01,199.61171.2885.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,220.031,502.0053.4 %5.0838.3165.6592.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,686.01728.2472.9 %5.0667.17135.3479.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,743.902,485.0047.6 %5.01,484.85795.6646.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,829.434,618.00-152.4 %0.0408.1741.2289.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,263.491,487.0065.1 %5.01,275.68745.2741.6 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,596.441,916.1726.2 %5.0933.3932.8596.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,726.238,054.20-116.1 %0.01,009.45194.3780.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 64,957.4532,528.9949.9 %5.0462.38238.0048.5 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 35,452.098,139.0077.0 %5.0413.7378.0081.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,495.030.00100.0 %5.0933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,280.304,286.40-30.7 %0.079.9594.75-18.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,216.99709.0078.0 %5.0933.394.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,038.22435.0085.7 %5.0800.28243.8369.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,096.284,126.00-0.7 %0.0952.3891.9090.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,759.4829,386.50-517.4 %0.01,408.791,685.05-19.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,694.232,448.0047.9 %5.01,598.95456.9571.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,032.591,863.00-80.4 %0.0608.25487.5019.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,224.744,938.84-16.9 %0.01,028.47119.4188.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,869.263,901.4664.1 %5.0781.26456.0041.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,695.353,441.006.9 %3.01,066.50391.2063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,656.552,418.0033.9 %5.0933.3997.2789.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,506.491,827.0075.7 %5.0857.33244.9871.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,658.77959.0063.9 %5.0535.840.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,781.002,420.0081.1 %5.0354.30275.5722.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,734.2623,903.64-21.1 %0.0834.85312.0862.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,588.32946.0063.5 %5.0629.13120.5680.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,142.471,437.0054.3 %5.0838.31197.0976.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,733.68651.0076.2 %5.0373.03146.7760.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,534.124,633.86-31.1 %0.0971.42221.7377.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,287.071,503.0054.3 %5.0914.37106.8888.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,730.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0525.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,257.5213,797.98-4.1 %0.02,103.06149.1592.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 223,241.3211,395.7551.0 %5.02,257.11531.1476.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,983.782,106.8086.8 %5.0231.05279.50-21.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน38,632.6317,767.6454.0 %5.0834.90194.7576.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,884.259,241.0073.5 %5.01,187.31280.6376.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,470.2912,137.18-87.6 %0.01,999.551,916.084.2 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,107.021,969.0036.6 %5.0838.30193.1877.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,698.44566.0079.0 %5.0629.13115.4381.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,994.4010,615.0074.7 %5.03,759.983,652.282.9 %1.0
รวม 513,726 295,155 42.55 % 48,986 18,536 62.16 %