สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,882.921.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,189.483,783.7053.8 %5.059.6535.7740.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,542.5411,830.26-2.5 %0.064.1454.5814.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,352.6313,534.00-152.8 %0.01,374.95269.7380.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,267.022,370.0027.5 %5.0862.4437.4695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์49,961.8737,477.0025.0 %5.04,133.201,518.5963.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,374.642,439.6827.7 %5.0709.86840.00-18.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,067.642,393.6922.0 %5.0309.0387.4071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,993.52903.0069.8 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,667.73918.0065.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,674.05486.0081.8 %5.0260.22133.0048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,563.122,784.0039.0 %5.01,103.33959.0213.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,390.211,429.0057.8 %5.0786.2838.7795.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,375.101,195.0064.6 %5.0824.41290.8564.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,099.356,165.48-1.1 %0.01,859.491,784.764.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,544.963,756.3632.3 %5.02,058.062,844.68-38.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,101.964,377.84-41.1 %0.0667.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,056.981.00100.0 %5.01,198.510.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,516.251.00100.0 %5.01,109.660.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,427.9423,086.00-121.4 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,493.539,135.77-40.7 %0.02,024.44304.9584.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)84,798.438,450.0090.0 %5.04,619.90237.4094.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,940.693,302.0016.2 %5.0957.52237.2175.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,888.0810,626.452.4 %1.03,824.371,829.9352.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,498.75965.0078.5 %5.01,261.7846.9296.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,208.381,679.0047.7 %5.0791.55239.7069.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,881.744,634.37-19.4 %0.0976.54286.2070.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,377.47126,736.18-1,887.2 %0.01,680.132,115.30-25.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,097.644,593.0062.0 %5.04,207.95185.7395.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,332.789,822.00-17.9 %0.02,630.93851.6567.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,892.7016,265.43-106.1 %0.01,302.32120.7890.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,920.211,917.0051.1 %5.01,033.57251.5975.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,149.791.00100.0 %5.01,014.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,524.273,201.009.2 %4.513,082.64143.4998.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,359.294,784.00-9.7 %0.01,261.78323.5574.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,635.773,897.0041.3 %5.01,069.3182.0192.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์328,205.6924,775.2292.5 %5.0805.65254.2068.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์27,908.1413,401.8852.0 %5.0529.88126.9276.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 62,321.8075,067.00-20.5 %0.01,281.90633.6150.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 7,786.0120,770.00-166.8 %0.0568.39456.6519.7 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,278.364,834.20-278.2 %0.0340.552.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,873.451,135.0060.5 %5.0312.1857.7781.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,608.913,309.008.3 %4.0900.47262.1770.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,400.7619,406.0023.6 %5.01,689.6598.2294.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,295.012,808.0014.8 %5.01,045.480.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,644.748,329.32-47.6 %0.01,394.89197.3185.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,004.474,796.904.1 %2.01,394.88402.8171.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,696.494,689.41-26.9 %0.0824.40341.9758.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์23,860.856,596.0072.4 %5.01,208.50175.6685.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 117,052.5216,349.174.1 %2.01,341.12149.7888.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 218,452.5114,024.5924.0 %5.01,300.09219.6583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 316,441.7911,769.1728.4 %5.01,696.57472.6372.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์55,032.981.00100.0 %5.011,445.460.95100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,089.056,001.3215.3 %5.0284.0398.6665.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์105,673.7162,076.0041.3 %5.01,874.57704.4462.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,238.8015,087.0035.1 %5.01,050.67512.2851.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์43,332.3047,352.00-9.3 %0.01,043.51322.2869.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์23,031.231.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์52,062.9412,934.0975.2 %5.0865.45220.1274.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,655.261.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,752.3528,010.46-103.7 %0.02,352.122,033.0313.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์18,648.7318,377.171.5 %0.54,157.30296.8592.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 92,080.3338,148.0058.6 %5.01,224.70732.8040.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,396.052,498.0026.4 %5.01,197.2954.1595.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์29,035.861.00100.0 %5.01,942.150.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,063.754,330.00-6.6 %0.0976.54363.8562.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,989.051,988.0033.5 %5.0672.28213.7268.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,280.3546,174.00-23.9 %0.04,678.572,908.0637.8 %5.0
รวม 1,418,244 843,982 40.49 % 113,949 28,911 74.63 %