สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,653.181,398.0047.3 %5.0471.8460.7487.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,624.054,911.00-35.5 %0.0623.97123.2880.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,294.951,880.0042.9 %5.0681.0335.7394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,069.0213,853.008.1 %4.02,356.99422.3982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,650.59734.0084.2 %5.0321.1815.9195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,886.42437.0088.8 %5.0274.170.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,647.541,106.0080.4 %5.0221.5128.8087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,829.52501.0089.6 %5.0178.4921.1588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,470.59644.0085.6 %5.0216.0063.6670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,990.07542.0086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,895.76797.0079.5 %5.0524.0952.2190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,963.90967.0075.6 %5.0346.9392.2873.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,309.776,962.47-61.6 %0.01,023.36562.2145.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,498.563,454.0037.2 %5.01,061.33439.8458.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,178.011,062.0066.6 %5.0680.99293.7756.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,070.831,370.0077.4 %5.0680.99212.7568.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,112.121,501.2078.9 %5.01,869.97247.1086.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,831.773,536.2426.8 %5.0571.93561.281.9 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,274.524,747.9810.0 %5.01,479.68445.0869.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,017.264,363.5645.6 %5.0862.65160.5481.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,346.0510,095.25-8.0 %0.01,531.0498.2893.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,987.135,057.5715.5 %5.0814.62497.0939.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,645.211,034.0071.6 %5.0729.8775.6289.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,230.791,163.0072.5 %5.0642.9954.4291.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,418.774,008.319.3 %4.5795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,378.525,880.0043.3 %5.01,446.741,234.4014.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,423.235,040.007.1 %3.51,099.37452.0858.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,589.073,211.0042.5 %5.0833.1544.6694.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,908.8310,142.37-13.8 %0.01,969.8764.2196.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,677.482,567.0078.0 %5.0738.07165.3077.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี5,615.972,752.0051.0 %5.0947.24357.7562.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,716.942,066.0056.2 %5.0776.09231.1670.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,641.152,299.8050.4 %5.0768.18106.7486.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,090.242,800.009.4 %4.5547.9031.6494.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,631.261,680.0085.6 %5.01,036.4478.8592.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี25,683.8530,006.25-16.8 %0.0650.17286.2156.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,268.191,361.0058.4 %5.0714.810.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,575.411,885.0047.3 %5.0546.5996.3382.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,042.901,834.0086.9 %5.04,902.561.00100.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,563.395,134.377.7 %3.5833.14215.8574.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,525.463,472.0037.2 %5.0795.1166.8591.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,795.97313.3495.4 %5.01,289.5378.0094.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 119,393.7513,325.0231.3 %5.0922.72211.7377.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,535.9016,824.00-45.8 %0.01,598.44365.4577.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,415.612,458.9354.6 %5.0311.47127.1959.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี60,797.3445,376.0025.4 %5.01,209.69444.3563.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,169.9232,947.503.6 %1.5833.771,601.48-92.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,929.8510,253.2545.8 %5.0716.93179.4775.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,280.4923,211.49-125.8 %0.01,755.041,074.7038.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,658.963,001.0035.6 %5.0883.17423.5152.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,954.911,315.0055.5 %5.0528.88218.0558.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,023.3013,300.0026.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 454,184 320,582 29.42 % 51,993 14,392 72.32 %