สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,545.08809.0068.2 %5.0491.41107.2078.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,524.104,929.9042.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,171.523,079.002.9 %1.0738.63320.8256.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,799.862,360.0037.9 %5.0776.6633.2595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,796.559,413.7920.2 %5.02,069.75380.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,207.811,620.0068.9 %5.0390.9754.4086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,012.71814.0079.7 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,927.38797.0079.7 %5.0341.8355.7083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,846.60465.0087.9 %5.0253.3126.3389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,849.371,280.0066.7 %5.0303.0557.3881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,778.35723.7980.8 %5.0379.4828.5192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,818.93694.0081.8 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,747.84718.0080.8 %5.0364.7261.4283.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,568.668,443.21-84.8 %0.01,271.06810.3536.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,167.342,860.0031.4 %5.01,137.96598.8647.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,307.492,241.0032.2 %5.0795.67194.0375.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,076.6844,306.80-38.1 %0.05,928.685,225.0011.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ427.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ4,804.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ110.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,141.642,351.5254.3 %5.01,480.24595.8859.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ20,102.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ378.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,671.542,773.5824.5 %5.0977.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,100.51513.0075.6 %5.068.9235.7048.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,490.221,089.0068.8 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,655.761,180.0055.6 %5.0662.56154.4576.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,319.063,428.00-3.3 %0.0525.40318.1639.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,173.368,547.00-65.2 %0.01,271.07665.6947.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,681.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,196.5027,920.85-72.4 %0.02,088.76264.8487.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,005.4818,776.99-34.1 %0.02,181.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ357.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,521.803,371.504.3 %2.0833.72414.5650.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,707.782,924.0037.9 %5.01,118.95263.8276.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,011.692,776.0030.8 %5.0947.79137.5885.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,234.673,706.0012.5 %5.0700.5963.7890.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,571.003,238.0090.9 %5.0931.82154.7183.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,720.811,734.0036.3 %5.0567.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,374.261,924.0043.0 %5.0814.69158.2280.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,867.091,730.0039.7 %5.0624.53174.1672.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,054.036,483.36-28.3 %0.01,156.97207.3882.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,124.073,370.0018.3 %5.01,177.1548.0095.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,908.035,413.46-38.5 %0.0916.29270.0770.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,841.2618,535.8928.3 %5.01,626.21470.9171.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,842.0412,196.005.0 %2.51,776.86541.4169.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)20,138.0615,385.0723.6 %5.02,816.50212.2592.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ4.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,221.4716,190.0051.3 %5.0834.97230.8572.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,063.6220,910.81-9.7 %0.01,876.351,498.3020.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,671.805,978.9964.1 %5.02,344.911,077.3054.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,818.431,100.0061.0 %5.0605.51149.3575.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,848.448,601.8445.7 %5.03,151.471,969.5037.5 %5.0
รวม 382,441 287,703 0.00 % 46,332 18,033 0.00 %