สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,727.83741.0072.8 %5.0379.3476.5079.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,799.767,348.08-53.1 %0.0930.84157.7083.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,735.232,422.5011.4 %5.0844.950.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,281.253,263.000.6 %0.5588.4832.2894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,938.4916,834.0426.6 %5.01,870.03403.6378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,343.7018,720.003.2 %1.52,742.25746.8072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,842.643,912.0033.0 %5.0264.8488.3066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,509.181,764.0060.9 %5.0220.1660.2672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,031.45942.0076.6 %5.0351.560.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,111.65507.0087.7 %5.0324.2451.5384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,827.412,108.0056.3 %5.0223.1574.7066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,931.04674.0082.9 %5.0225.5941.5881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,799.70461.0087.9 %5.0186.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,913.78633.0087.1 %5.0222.2860.2072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,895.41697.0082.1 %5.0298.7351.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,886.29435.0088.8 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก590.03254.0057.0 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,862.64906.0076.5 %5.0129.7164.8950.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,937.91768.0080.5 %5.0326.7537.1688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,351.58498.0085.1 %5.0193.3860.5468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,005.73876.0078.1 %5.0172.9641.8975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,688.921,431.0069.5 %5.0322.8551.6584.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,679.698,762.29-87.2 %0.01,004.97228.6977.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,187.514,128.001.4 %0.5896.30651.7127.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,933.282,767.005.7 %2.5455.4053.8288.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,416.792,771.0037.3 %5.0968.84565.8641.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,269.752,560.0021.7 %5.0588.4897.3383.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,133.053,354.0018.8 %5.0950.850.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,391.991,475.0056.5 %5.0550.48414.9224.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,096.543,155.0038.1 %5.01,327.64242.1081.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,444.882,412.001.3 %0.5518.30341.2334.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,585.373,511.3523.4 %5.01,265.90163.4287.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,759.442,831.0024.7 %5.0778.6838.6795.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,542.6022.2099.4 %5.0968.820.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,549.1326,071.00-205.0 %0.01,482.25349.9576.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,226.973,827.009.5 %4.5892.76262.2970.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,605.321,641.0054.5 %5.0901.1860.8093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,085.992,429.0021.3 %5.0619.09380.8738.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,020.684,601.00-14.4 %0.0873.76304.4465.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,251.233,316.0036.9 %5.01,330.1499.2592.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,819.728,635.00-79.2 %0.01,178.01322.7972.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,510.132,870.0036.4 %5.0797.65132.8483.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,886.7614,639.04-85.6 %0.01,734.39100.1394.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,702.003,700.0068.4 %5.0626.53113.8781.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,091.286,431.00-57.2 %0.0797.68286.1964.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,524.265,263.0019.3 %5.01,063.90100.3290.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,833.903,696.8023.5 %5.01,082.89445.3058.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,994.805,490.00-37.4 %0.0835.7135.9495.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา15,553.098,477.0045.5 %5.0668.27165.7775.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,619.266,906.0040.6 %5.0457.08194.0257.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 40,481.7759,199.00-46.2 %0.0587.52496.5615.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 50,439.2693,230.00-84.8 %0.0917.02433.7452.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 47,771.1441,819.1212.5 %5.0616.95128.7379.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 149,118.5620,740.5086.1 %5.07,874.84424.1194.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,029.441,433.0052.7 %5.0281.77175.3337.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,878.225,655.00-15.9 %0.0814.460.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,599.583,401.005.5 %2.5702.57261.0162.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,981.369,204.00-53.9 %0.01,615.37510.7668.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,764.673,312.0012.0 %5.0778.66305.9960.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,085.977,726.5071.5 %5.01,373.16389.7371.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา42,108.113,698.1191.2 %5.0748.81109.7585.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,527.341,370.0061.2 %5.0664.5632.2295.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑38,467.5614,150.2563.2 %5.0972.97176.9381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 218,840.2212,503.6833.6 %5.01,776.86247.9886.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,420.436,529.33-1.7 %0.0471.9748.3489.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,552.5657,660.0020.5 %5.01,417.80268.5781.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,244.9524,235.794.0 %2.0616.61202.7367.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,349.1919,403.00-0.3 %0.0447.5229.5093.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 97,488.7322,759.3476.7 %5.0601.20113.6381.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,196.9520,523.01-19.3 %0.0617.54757.42-22.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา147,972.5618,913.9287.2 %5.0523.8553.4889.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,465.6810,602.6250.6 %5.0463.184,460.00-862.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,426.2116,896.0075.3 %5.0530.00569.84-7.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,675.8326,662.24-175.6 %0.01,692.711,543.468.8 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,719.662,166.0041.8 %5.0759.62518.7031.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,323.022,675.0019.5 %5.0436.39202.3653.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,452.0934,282.62-96.4 %0.03,436.574,886.11-42.2 %0.0
รวม 1,220,108 752,687 38.31 % 68,516 25,615 62.62 %