สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,620.501,451.0044.6 %5.0673.05184.9572.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,161.3910,113.3252.2 %5.070.6031.9254.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,284.3710,625.005.8 %2.555.191.0098.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,486.075,646.21-62.0 %0.01,015.35254.0175.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,262.932,486.0023.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,324.5811,520.0024.8 %5.02,897.93385.4886.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด60,204.0924,823.0058.8 %5.02,934.52807.9772.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,772.778,488.44-47.0 %0.01,186.491,499.10-26.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,336.084,024.377.2 %3.51,338.63348.7673.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,188.882,357.0026.1 %5.0901.250.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,162.281,276.0059.6 %5.0882.24211.5376.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,694.023,895.00-5.4 %0.01,205.50672.6044.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,228.913,710.91-66.5 %0.0608.4099.7583.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,943.527,584.64-53.4 %0.01,566.810.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,683.263,589.3869.3 %5.01,053.39230.4178.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,433.809,614.9922.7 %5.01,300.60112.8491.3 %5.0
ท่าอากาศยานตาก45,607.284,021.5191.2 %5.0544.949.5098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,201.6878,880.60-24.8 %0.01,213.970.9599.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,921.571,454.0062.9 %5.01,148.45374.9167.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,108.8614,220.875.9 %2.55,314.29475.7391.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,153.03756.0076.0 %5.097.2356.5941.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,209.52260.0078.5 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,209.52258.0478.7 %5.082.557.7390.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,083.801,870.0039.4 %5.0977.3393.1090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,069.31654.0078.7 %5.0806.17208.1174.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,065.684,580.81-12.7 %0.01,129.45336.4270.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,513.5528,665.00-172.6 %0.01,680.921,565.986.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,890.548,180.0045.1 %5.02,289.42194.3291.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,524.952,949.00-93.4 %0.01,015.34365.1164.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก104,249.469,353.4091.0 %5.04,654.3062.2498.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,809.903,068.0065.2 %5.0959.1574.5592.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,947.062,306.0053.4 %5.0605.76353.3741.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,233.183,469.0018.1 %5.0579.57461.1820.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,882.191,933.9232.9 %5.0668.14143.4478.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,900.522,683.937.5 %3.5749.1225.5396.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,243.776,529.0020.8 %5.0454.95160.5564.7 %5.0
เรือนจำกลางตาก 27,969.8044,386.20-58.7 %0.01,028.33350.2065.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,829.781,175.0058.5 %5.0711.0971.4290.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,473.784,824.6011.9 %5.01,756.94202.3388.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,089.011,247.0059.6 %5.0524.17371.1529.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,557.713,698.0133.5 %5.01,091.41257.7376.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก6,003.855,124.9714.6 %5.01,369.45142.5089.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,197.155,625.30-156.0 %0.0977.33169.1782.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 111,959.9012,089.54-1.1 %0.05,680.8533.0099.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 24,903.818,449.7266.1 %5.02,766.25199.0092.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก31,972.0630,480.614.7 %2.0289.16298.72-3.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,471.865,504.4614.9 %5.0422.50305.2627.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,339.6035,973.36-76.9 %0.01,094.78963.4412.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก48,810.5826,628.0045.4 %5.01,368.17673.5550.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด25,610.025,913.0076.9 %5.01,247.36512.4958.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก23.5122,019.56-93,560.4 %0.01,638.742,937.22-79.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,295.093,460.60-5.0 %0.01,129.442.8599.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,763.98932.0066.3 %5.0692.08138.7080.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก43,931.0815,576.0064.5 %5.06,624.964,105.5138.0 %5.0
รวม 748,815 520,406 30.50 % 74,028 21,572 70.86 %