สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,369.29992.0058.1 %5.0482.43150.9168.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,162.015,340.6041.7 %5.058.180.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,383.192,866.0015.3 %5.0767.68182.2176.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,417.362,602.0023.9 %5.0691.592.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,830.979,861.2233.5 %5.01,927.65492.8674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,578.472,260.0050.6 %5.0250.200.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,445.081,111.0075.0 %5.0328.120.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,958.271,015.0074.4 %5.0261.6524.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,028.951,209.0070.0 %5.0468.5148.0689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,975.321,022.0074.3 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,003.84987.0075.3 %5.0239.6044.6581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,970.70761.0080.8 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,033.09975.0075.8 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,887.63762.0080.4 %5.0326.9342.4787.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,207.0410,070.65-93.4 %0.01,414.221,113.0321.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,507.431,944.0044.6 %5.0615.5779.7187.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,373.312,212.0049.4 %5.01,071.25914.9014.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,330.181,867.0043.9 %5.0748.66197.9673.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,306.32680.0079.4 %5.0729.64227.6268.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,348.724,652.0036.7 %5.02,326.991,122.5151.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,917.163,661.00-91.0 %0.0473.40383.6919.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,055.704,327.00-6.7 %0.01,128.98399.2864.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,875.015,518.00-42.4 %0.0881.7753.0894.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,652.7115,721.00-178.1 %0.01,471.27146.8290.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,299.453,148.004.6 %2.0729.64161.8877.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,872.60583.7084.9 %5.074.5664.1314.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,541.011,215.0065.7 %5.0786.6956.9592.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,934.94830.0071.7 %5.0634.56161.5174.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,472.242,981.4014.1 %5.0824.72176.1378.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย11,641.3731,898.99-174.0 %0.01,281.111,893.61-47.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย9,079.615,289.0041.7 %5.04,280.26410.0290.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,605.422,725.0051.4 %5.0805.71140.3282.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,744.9716,485.76-187.0 %0.01,262.0932.1397.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,261.72439.0086.5 %5.0672.59310.8653.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,260.887,899.90-142.3 %0.0710.63459.2835.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,664.406,549.00-40.4 %0.01,262.09242.6380.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,109.942,520.0050.7 %5.0602.82197.3567.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,801.674,500.00-18.4 %0.0577.5252.0091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,633.371,680.0085.6 %5.0767.68265.8865.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย35,705.8930,234.0015.3 %5.0733.44710.603.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,749.481,516.0044.9 %5.0520.4759.4588.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,137.363,338.0019.3 %5.0767.68168.2478.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,082.511,897.8038.4 %5.0577.51159.1572.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,203.675,054.00-20.2 %0.0995.87181.1081.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,274.054,776.00-45.9 %0.0710.63214.4969.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,449.107,112.70-30.5 %0.01,693.65816.9451.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,416.785,105.30-49.4 %0.0729.6485.1888.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 122,095.5515,858.9628.2 %5.02,013.83305.6784.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 237,303.5812,789.9965.7 %5.02,103.57159.6892.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย81,933.2111,007.8486.6 %5.04,088.43221.8094.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,299.992,741.0083.2 %5.0405.51420.46-3.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย33,387.7770,120.00-110.0 %0.0760.02213.1572.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,749.8738,288.00-48.7 %0.0799.36242.7669.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,070.0723,941.96-13.6 %0.0844.511,320.00-56.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,123.307,664.0063.7 %5.0615.46468.5723.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย44,256.5014,691.4466.8 %5.0811.16232.9571.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง274,253.9719,236.0093.0 %5.0771.42473.0038.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,456.7219,573.53-131.5 %0.01,599.291,078.9632.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,606.952,347.9034.9 %5.0748.66241.8667.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,064.011,232.2059.8 %5.0501.45203.3059.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,430.1515,698.8046.7 %5.04,400.204,440.97-0.9 %0.0
รวม 877,592 485,387 44.69 % 59,939 22,755 62.04 %