สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,794.855,011.9043.0 %5.03,247.36311.0290.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,797.72889.0076.6 %5.0122.7263.5948.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก233,021.1315,035.7093.5 %5.0286.73163.3043.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,111.7921,627.0013.9 %5.066.0593.96-42.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก6,011.497,051.16-17.3 %0.01,031.4896.3990.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,038.872,267.4625.4 %5.0708.2056.1492.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,829.472,570.0032.9 %5.0551.4985.3384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,614.8022,248.00-33.9 %0.03,429.93157.6395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก38,301.6527,257.0028.8 %5.03,199.30676.9378.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,944.2811,532.08-133.2 %0.02,145.06855.2860.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,184.5410,534.88-46.6 %0.01,563.921,240.8720.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,077.652,049.8033.4 %5.0689.19117.2283.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,397.972,209.0049.8 %5.01,202.60555.2453.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,235.162,223.0031.3 %5.0515.50144.4072.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 320,529.5191,199.50-344.2 %0.07,601.172,750.0063.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,073.041,545.0069.5 %5.01,905.42162.1291.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,236.461,659.0048.7 %5.0803.27509.6536.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,516.563,942.0028.5 %5.01,639.991,924.14-17.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,004.817,856.46-57.0 %0.02,223.14386.4982.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,932.784,998.00-1.3 %0.01,449.83175.8087.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,925.6326,641.3219.1 %5.02,135.77419.0080.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,488.487,323.57-194.3 %0.0605.35800.28-32.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,274.065,551.00-5.3 %0.01,563.91796.3249.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,060.642,647.0034.8 %5.01,107.54901.5118.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,638.083,840.0017.2 %5.01,906.21510.7873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,601.6922,207.661.7 %0.52,074.902.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก71,800.85118,332.71-64.8 %0.0709.95845.55-19.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,488.5614,061.00-4.2 %0.04,143.774,479.80-8.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,499.979,105.86-7.1 %0.0949.2330.0096.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,891.804,073.88-4.7 %0.0993.45392.4460.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,413.6020,921.00-13.6 %0.05,473.791,328.5075.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,908.978,342.006.4 %3.03,442.22383.7288.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,479.72393.0088.7 %5.079.500.00100.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก747,839.631,605.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,723.801,554.0058.3 %5.0993.441.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,026.63360.0088.1 %5.0708.21159.4077.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,912.775,300.00-35.5 %0.0738.09510.2930.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,234.5736,094.32-338.3 %0.02,058.341,680.5618.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,038.815,399.00-33.7 %0.0760.66332.5756.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,793.741,507.0068.6 %5.0521.7075.1785.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,377.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,023.6910,788.4423.1 %5.02,322.25758.7567.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,590.312,284.0036.4 %5.0530.87492.487.2 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,279.943,607.0042.6 %5.02,039.31465.5077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,628.494,607.00-27.0 %0.01,031.4625.4897.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,816.062,997.6037.8 %5.01,126.54363.0867.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,990.134,708.005.7 %2.51,031.4864.4893.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,884.897,885.0069.5 %5.0551.05152.0072.4 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 109,459.67155,296.00-41.9 %0.01,845.03845.0054.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 68,877.8768,539.760.5 %0.51,391.52687.9050.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,738.9528,447.94-25.1 %0.0863.15370.6957.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,566.7015,223.012.2 %1.03,180.511,641.6948.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,689.95700.0074.0 %5.0632.14117.3081.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก7,425.862,520.0066.1 %5.0974.41272.1072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,695.3719,545.009.9 %4.52,060.56617.5070.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,344.241,672.7550.0 %5.0727.2090.4387.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,844.771,890.0072.4 %5.01,639.97201.1487.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,761.591,719.0054.3 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,064.744,110.54-1.1 %0.0898.35186.1679.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 136,096.4314,452.9960.0 %5.01,161.36105.0091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 226,137.4716,163.5938.2 %5.02,598.00286.6989.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 337,121.7313,293.0064.2 %5.02,019.83473.1076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,558.8211,839.6518.7 %5.04,272.23207.5395.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,247.876,401.2291.9 %5.0479.92520.60-8.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล53,646.3622,354.0158.3 %5.01,065.101,036.002.7 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก77,386.7760,940.0021.3 %5.01,776.71448.4474.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว13,423.7613,747.00-2.4 %0.0735.31220.0570.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก123,253.0148,464.7560.7 %5.01,039.0769.2593.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก368,934.6323,439.0093.6 %5.04,979.72319.2093.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก30,302.142,550.9391.6 %5.01,035.03213.4579.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย37,344.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,023.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,659.1246,215.99-147.7 %0.02,380.201,834.4022.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,306.6413,178.0023.9 %5.03,579.62116.1796.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก35,725.7931,155.1212.8 %5.02,463.36631.2474.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,305.451.00100.0 %5.01,371.44113.6891.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,722.1730,024.01-4.5 %0.02,017.43316.2084.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,416.142,841.7016.8 %5.0860.33355.0358.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,897.1410,284.00-110.0 %0.01,250.5617.8898.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,454.83606.0075.3 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,966.531,350.0054.5 %5.0445.54216.5351.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,020.1856,295.00-0.5 %0.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,923.3518,312.0069.4 %5.013,040.755,117.3960.8 %5.0
รวม 2,804,886 1,319,415 52.96 % 150,255 53,459 64.42 %