สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,812.071,374.0051.1 %5.0447.45129.3271.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,302.272,561.0022.4 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,427.3016,520.0029.5 %5.02,710.35538.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,654.251.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,866.821,105.0071.4 %5.0235.1996.1859.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,839.011,061.0072.4 %5.0425.8238.4991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,643.58777.0078.7 %5.0222.3876.3165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,885.511,010.0074.0 %5.0333.26106.8867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,833.36766.0080.0 %5.0253.5581.0868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,797.11830.0078.1 %5.0201.3579.7660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,923.30533.0086.4 %5.0178.6680.0155.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,337.411,011.0076.7 %5.0262.3947.4581.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,393.224,167.005.1 %2.51,055.96674.4336.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,839.462,965.0022.8 %5.0614.10483.7721.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,204.462,469.0023.0 %5.0656.62121.8781.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,942.792,316.0021.3 %5.0542.53291.5546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,064.442,558.0049.5 %5.01,374.611,507.49-9.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,262.045,145.00-127.4 %0.0515.23435.6115.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,565.272,666.0041.6 %5.01,170.05600.8848.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,836.063,974.00-3.6 %0.0822.2480.0190.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร13,976.369,561.0031.6 %5.01,607.42334.9579.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร4,487.301,787.0060.2 %5.0751.7028.5696.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,782.65998.0044.0 %5.050.6067.53-33.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,477.021,083.0068.9 %5.0751.7042.6694.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,108.101,202.0061.3 %5.0542.53105.9380.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,963.604,077.00-2.9 %0.0884.81272.2869.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15833.0035.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,694.6912,215.93-82.5 %0.01,512.3465.7295.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,487.762,864.3017.9 %5.0657.53111.2583.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,744.001,970.0083.2 %5.0998.91498.5050.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,642.115,441.00-49.4 %0.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,270.362,903.0032.0 %5.0552.35270.6851.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,220.686,255.00-94.2 %0.0580.5632.6394.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,401.402,013.0082.3 %5.0751.70152.0079.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,101.9335,525.306.8 %3.0717.42234.6567.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,592.941,151.0055.6 %5.0447.45114.5374.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,567.061,543.8056.7 %5.0675.64160.7476.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,142.991,217.5361.3 %5.0441.76163.1263.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,237.075,680.588.9 %4.0998.91329.0167.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,119.825,737.04-83.9 %0.0675.67476.8629.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,972.345,582.72-40.5 %0.0770.72174.6377.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 127,657.2615,645.8243.4 %5.01,197.9695.2192.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,622.8011,142.4864.8 %5.01,290.66180.1686.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร9,971.404,991.1249.9 %5.0357.12166.3553.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร136,290.7260,924.0055.3 %5.0887.76445.5049.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,705.3121,838.003.8 %1.5720.240.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร19,001.5217,650.397.1 %3.5619.21311.2349.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,331.722,456.0026.3 %5.0637.64272.6557.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,935.806,734.99-36.5 %0.01,532.56215.6585.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร10,109.80969.0090.4 %5.03,344.82114.2596.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,525.6719,517.00-11.4 %0.03,794.353,588.455.4 %2.5
รวม 514,572 324,486 36.94 % 43,781 15,332 64.98 %