สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,505.681,264.0049.6 %5.0571.85177.7868.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,659.4210,741.0939.2 %5.060.5378.31-29.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,340.414,096.28-22.6 %0.0914.14240.9973.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,090.592,184.8429.3 %5.0800.4037.4895.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,774.449,846.0016.4 %5.02,985.59606.4679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4361.4985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,987.91997.0075.0 %5.0385.2464.5283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,095.15789.0084.5 %5.0285.9281.4171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,858.64571.0085.2 %5.0397.3380.2379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,361.44911.0079.1 %5.0345.3338.0989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,710.29768.0079.3 %5.0368.3451.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,841.06612.0084.1 %5.0523.370.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,842.761,197.0068.9 %5.0326.8264.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,329.90288.0091.4 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ14,077.651,217.8691.3 %5.0344.0599.8371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,701.92661.0082.1 %5.0329.696.0398.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,605.106,848.57-22.2 %0.01,446.581,141.6921.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,774.124,280.8810.3 %5.01,123.32445.0960.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,068.291,416.0053.9 %5.0800.05198.2875.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,629.07580.0084.0 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,162.033,166.0065.4 %5.02,123.880.01100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,874.373,527.00-88.2 %0.0517.26375.4827.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,651.614,450.944.3 %2.01,427.57859.7839.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,461.5214,355.00-162.8 %0.01,598.729.2699.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,175.5729,862.0058.0 %5.0669.78254.2562.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,822.9116,440.00-10.9 %0.04,483.142,807.2537.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,422.573,279.004.2 %2.0933.16109.8788.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,708.781,122.0058.6 %5.084.2864.2723.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,774.371,204.0068.1 %5.01,085.290.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,970.511,026.6065.4 %5.0762.01329.9256.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,832.764,668.003.4 %1.51,028.23387.0462.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,211.214,891.1046.9 %5.01,522.651,016.9833.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,729.846,475.40-36.9 %0.01,465.61171.5588.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์2,241.672,596.71-15.8 %0.0704.97210.8770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์8,198.8614,076.00-71.7 %0.01,346.39178.7086.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,100.423,339.0069.9 %5.0781.0371.0090.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,362.823,715.8030.7 %5.01,047.2510,105.00-864.9 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,683.085,666.0015.2 %5.01,902.97351.8381.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,074.53555.0092.2 %5.01,199.37166.2586.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,009.784,813.9631.3 %5.0598.2564.0789.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,979.191,614.0079.8 %5.01,201.36142.0088.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์47,530.9845,160.865.0 %2.51,188.571,067.7210.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,000.961,842.0054.0 %5.0609.8982.8786.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,003.483,249.1135.1 %5.0909.73208.8277.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,267.012,090.0036.0 %5.0800.40180.7277.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,383.545,627.34-28.4 %0.0977.98195.4580.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,336.133,253.8025.0 %5.01,294.46457.4564.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,335.347,668.93-43.7 %0.01,123.32241.1678.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)20,870.9011,804.0043.4 %5.02,740.74254.5090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,480.2116,587.0034.9 %5.01,596.33150.9490.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,523.8510,772.0041.8 %5.01,770.29195.7088.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 318,368.2517,137.246.7 %3.01,838.68346.6181.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,340.6712,996.0041.8 %5.0355.10391.90-10.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,356.255,385.60-23.6 %0.0319.5564.6779.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์212,836.3071,349.0066.5 %5.01,936.43455.3576.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,269.38ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์32,833.8115,159.2953.8 %5.0817.06194.8276.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,108.3216,296.0062.2 %5.0944.67224.2076.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,864.1217,528.0026.6 %5.01,100.50357.8767.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,892.6922,626.70-75.5 %0.02,619.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,265.533,847.889.8 %4.5933.51727.4722.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,809.441,254.0055.4 %5.0685.953,201.53-366.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,093.207,168.0072.5 %5.06,012.1410,127.09-68.4 %0.0
รวม 842,203 478,916 43.14 % 68,050 40,418 40.61 %