สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,797.75333.0088.1 %5.0426.2950.3588.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,905.606,795.9051.1 %5.070.2265.087.3 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,523.986,602.87-46.0 %0.0730.5396.8986.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,987.541,864.0037.6 %5.0673.5074.4788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,235.2119,285.9917.0 %5.02,298.41497.8078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,780.782,521.0047.3 %5.0331.5454.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,817.431,929.0049.5 %5.0260.6557.9577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,295.661,400.0067.4 %5.0320.2629.2390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,288.04793.0081.5 %5.0319.1423.8492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,011.91669.0083.3 %5.0300.9734.7688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,556.27718.0084.2 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,848.54414.0089.2 %5.0476.6059.1987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,269.73491.0088.5 %5.0265.3043.5183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,730.08379.0089.8 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,820.136,882.5112.0 %5.01,377.07777.8143.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,984.191,230.0075.3 %5.01,072.83116.2289.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,201.80989.0069.1 %5.0673.5183.0087.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,475.381,252.0064.0 %5.0388.26206.1546.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,812.654,534.0033.4 %5.02,004.601,044.9747.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,020.659,232.00-15.1 %0.02,605.16488.1281.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,406.845,096.00-49.6 %0.0532.59190.4664.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,588.334,403.414.0 %2.01,768.2366.4396.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,541.892,279.4135.6 %5.0711.53316.8655.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,741.992,799.00-60.7 %0.0844.64241.3071.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,116.1515,538.08-70.4 %0.01,529.5896.4993.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,365.834,983.2362.7 %5.01,098.28155.6285.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,390.292,683.0138.9 %5.01,129.88400.8064.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,418.0714,177.468.0 %4.05,110.23419.4291.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,667.3512,265.6216.4 %5.03,915.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,498.10458.0086.9 %5.0825.61116.4585.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,710.601,383.2062.7 %5.0730.54312.2857.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,773.625,029.8925.7 %5.0957.40125.3486.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,291.6431,877.16-502.4 %0.01,434.141,418.861.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,715.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0787.59442.9043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,821.151,950.0049.0 %5.0925.43187.9079.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,977.4415,909.27-77.2 %0.01,589.0859.6496.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,260.072,012.0082.1 %5.0635.45206.1567.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,700.942,703.0027.0 %5.0863.64327.7562.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,787.902,820.0025.6 %5.0901.69153.1383.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,665.963,962.0040.6 %5.01,358.07299.2978.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,756.713,813.90-1.5 %0.0825.6182.2090.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,601.954,227.0084.1 %5.0951.88266.2072.0 %5.0
สพ.ราชบุรี47,110.0326,723.0043.3 %5.0950.67138.8085.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,162,330.4056,515.5695.1 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 98,351.97176,248.00-79.2 %0.01,388.12731.5047.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,750.11721.0073.8 %5.0445.2968.3484.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,968.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,034.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,459.3274,157.84-301.7 %0.0959.91266.0072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี11,467.422,748.3076.0 %5.0730.54192.1173.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,121.136,024.631.6 %0.51,186.91185.2584.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,325.312,775.0035.8 %5.01,110.86304.0072.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,517.553,904.00-11.0 %0.01,032.73391.3462.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,347.173,436.3321.0 %5.01,347.39160.0588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 158,845.529,960.0083.1 %5.01,601.2498.8093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 216,556.9110,433.3837.0 %5.0997.01319.9567.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,757.537,747.0039.3 %5.04,641.25161.8996.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,330.224,562.0014.4 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี14,518.891,375.0090.5 %5.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,677.511.00100.0 %5.0753.840.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,420.051,858.0095.7 %5.01,054.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,443.484,357.0087.4 %5.0861.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี14,720.9916,112.99-9.5 %0.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,872.451,952.6989.7 %5.0565.82642.50-13.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,995.388,618.0068.1 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,020.0219,938.00-80.9 %0.02,018.47846.4558.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี13,669.8113,166.753.7 %1.53,322.230.95100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,067.101,777.0042.1 %5.01,234.40237.1380.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี145,447.23101,629.1330.1 %5.01,492.73262.8082.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,185.463,872.007.5 %3.51,124.08313.8672.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,764.36862.0068.8 %5.0502.35243.8951.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,504.4514,309.9441.6 %5.04,483.264,254.015.1 %2.5
รวม 2,110,024 784,471 62.82 % 86,615 22,941 73.51 %