สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,617.16998.0061.9 %5.0700.7955.6992.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 68,023.0029,680.0056.4 %5.0262.2955.3578.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,947.0814,650.84-84.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี8,068.4622,950.00-184.4 %0.066.0091.67-38.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,031.874,410.00-9.4 %0.01,195.21160.7986.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,474.601,770.0049.1 %5.01,024.0643.7295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,281.439,139.0931.2 %5.03,077.781,317.4657.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0371.1964.3582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,278.771,574.0063.2 %5.0378.2361.6483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,302.141,427.0066.8 %5.0322.4648.1985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,937.20701.0082.2 %5.0250.1333.6586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,816.76787.0079.4 %5.0285.1779.9172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,715.23738.0080.1 %5.0415.5781.0480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,059.84313.0092.3 %5.0671.3879.7588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,873.21184.0095.2 %5.0895.8530.2096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,779.38236.0093.8 %5.0549.6180.3085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,903.34730.0081.3 %5.0414.1951.8887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,717.30671.0081.9 %5.0267.8445.9582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,906.22546.0086.0 %5.0376.7854.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,993.17687.0082.8 %5.0340.1261.6181.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,649.8519,677.00-439.1 %0.01,244.40189.1084.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,497.357,218.00-11.1 %0.01,339.491,359.74-1.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,703.012,364.0049.7 %5.01,024.0627.8397.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,287.951,791.0058.2 %5.01,762.71128.5092.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,257.131,587.0051.3 %5.0688.2445.0993.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13247,729.56254,732.09-2.8 %0.096,563.879,325.9590.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,319.341,876.0043.5 %5.0947.85452.9152.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,195.844,333.0016.6 %5.01,777.161,081.8239.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,054.884,635.38-125.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,898.505,515.74-12.6 %0.01,211.40405.2066.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,391.167,386.00-68.2 %0.0830.551,450.60-74.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,162.9213,470.99-118.6 %0.01,613.5664.8996.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,794.183,259.00-16.6 %0.0795.87198.2875.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,740.971,199.0067.9 %5.01,138.160.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,219.801,502.0053.4 %5.0928.98349.0562.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,047.236,284.50-55.3 %0.01,214.22257.5278.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,031.3329.4099.4 %5.01,632.431,575.003.5 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,958.485,251.00-5.9 %0.01,613.56508.3768.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,606.072,950.0018.2 %5.01,138.1698.5591.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,473.8111,254.00-105.6 %0.01,618.7890.2594.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,944.773,361.0071.9 %5.01,099.98574.2647.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,018.685,198.85-29.4 %0.01,195.21441.7563.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,482.212,339.0047.8 %5.01,423.25469.6367.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,617.014,041.9312.5 %5.01,442.42140.7090.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,218.095,111.7317.8 %5.0948.73113.8488.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,280.038,789.9922.1 %5.0597.04219.7063.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี57,894.2861,067.46-5.5 %0.01,472.01429.1970.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,835.021,447.0049.0 %5.0352.3044.7887.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,746.793,752.7820.9 %5.01,427.17197.9486.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,243.452,246.3530.7 %5.0921.44109.3188.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี7,978.547,578.095.0 %2.5807.83158.7780.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,689.355,019.00-7.0 %0.01,499.32446.2870.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,123.487,059.0661.1 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี20,190.026,541.8767.6 %5.0959.47207.6278.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"12,768.502,128.0083.3 %5.070.28266.72-279.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 48,471.9311,964.60-41.2 %0.02,054.44128.1993.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,418.377,408.1412.0 %5.02,542.90314.0987.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,168.7352,358.16-147.3 %0.01,932.94218.2288.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 212,031.2214,344.00-19.2 %0.010,738.55308.2497.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,330.383,332.04-43.0 %0.0321.980.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,871.556,331.2654.4 %5.0386.95162.3158.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,147.6157,533.00-6.3 %0.01,473.2443,314.30-2,840.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี77,703.0528,054.0063.9 %5.01,110.50414.8362.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี41,507.5147,691.99-14.9 %0.01,366.561,755.15-28.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,016.1424,624.0012.1 %5.01,209.08185.0484.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี27,559.454,554.3783.5 %5.01,139.28209.9581.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,871.9510,937.0015.0 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี51,767.4527,858.0046.2 %5.02,681.721,401.2547.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,764.253,907.00-3.8 %0.01,138.16568.1050.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,388.6712,671.3822.7 %5.03,730.462,436.9234.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,333.052,617.8321.5 %5.0871.93524.6839.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,042,127 890,376 14.56 % 185,279 76,325 58.81 %