สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,968.931,048.0064.7 %5.0452.37142.5068.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,521.8213,530.0930.7 %5.083.05109.25-31.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,220.141,922.0040.3 %5.0661.54167.4174.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,765.561,497.0045.9 %5.0471.3847.9189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,822.65436.3895.6 %5.02,315.38325.8585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,408.031,533.0071.7 %5.0306.3063.6579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,976.23692.0082.6 %5.0306.2032.5389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,994.95776.0080.6 %5.0317.3738.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,812.681,842.0061.7 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,940.25738.0081.3 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,224.661,067.0074.7 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,060.751,121.0072.4 %5.0384.3365.5582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,347.361,238.0071.5 %5.0309.0529.2990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,551.901,078.0085.7 %5.0335.5485.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,868.51968.0075.0 %5.0323.0629.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,941.885,322.4440.5 %5.01,174.97989.4815.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,425.061,510.9655.9 %5.0623.5135.1994.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,084.892,481.0039.3 %5.0965.80704.9027.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,691.111,259.0065.9 %5.0593.09348.6041.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,474.792,494.0028.2 %5.0585.481,004.47-71.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,416.663,795.0014.1 %5.01,060.881,624.66-53.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,658.633,403.007.0 %3.5494.20369.7225.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,514.655,004.009.3 %4.51,441.20732.9549.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,239.714,615.9511.9 %5.0984.81475.0051.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,352.482,470.0082.8 %5.01,650.37138.7091.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง19,107.8315,798.7717.3 %5.03,673.407,543.35-105.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,427.79714.0079.2 %5.0737.61633.6514.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี10,715.788,694.1018.9 %5.02,372.98517.7578.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,563.441,352.0062.1 %5.0795.4032.7995.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,804.77690.0088.1 %5.0604.49418.1430.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,373.194,848.60-10.9 %0.0870.72286.2167.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,383.475,657.48-5.1 %0.01,041.86203.7380.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,789.995,918.0049.8 %5.0870.72294.8166.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,314.011,650.0061.8 %5.01,003.83128.0087.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,823.1012,042.46-53.9 %0.01,650.3792.6894.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,464.3216,729.74-15.7 %0.02,101.56246.3588.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,967.091,445.0083.9 %5.0737.61297.6859.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,883.514,065.8416.7 %5.0832.69215.8374.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,697.281,694.0070.3 %5.01,232.02412.8166.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,692.412,080.0055.7 %5.01,193.99267.5377.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,753.404,150.00-10.6 %0.0737.6157.0692.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,585.938,394.00-10.7 %0.0430.57247.0042.6 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 66,465.6267,316.51-1.3 %0.01,143.35496.2056.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,724.59834.0069.4 %5.0471.3849.4089.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,722.422,757.0025.9 %5.0657.00146.0077.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,873.2019,284.0039.5 %5.01,963.96510.0074.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,675.571,023.0072.2 %5.0604.49120.8980.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,895.444,314.0011.9 %5.01,003.83120.8888.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,336.512,041.0252.9 %5.0667.09114.0082.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,659.444,747.40-29.7 %0.0927.77429.4053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,704.154,986.00-6.0 %0.0536.84310.2042.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1205,435.8310,316.8295.0 %5.0987.38191.5680.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,611.969,628.9934.1 %5.01,110.17156.3385.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 318,323.8510,547.8942.4 %5.01,405.03178.5687.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,163.474,239.0048.1 %5.02,131.82138.6093.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,585.751,890.0075.1 %5.0433.6519.0095.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,617.005,478.0093.4 %5.01,341.47115.9091.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี120,923.8731,648.9573.8 %5.0822.5495.0088.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,834.31134.0099.6 %5.0946.5738.0096.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,983.0119,823.0020.7 %5.0747.11145.2180.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง40,955.801,889.0095.4 %5.0766.1638.0095.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง77,150.50779.1299.0 %5.0689.6347.5093.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,656.7724,790.00-9.4 %0.01,885.85429.4077.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,236.805,184.20-22.4 %0.0752.94396.8247.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,085.7910,284.00-151.7 %0.01,559.3619.3498.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,424.871,354.0060.5 %5.0623.5193.1085.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,696.2510,571.0072.7 %5.03,553.814,492.12-26.4 %0.0
รวม 1,097,374 413,627 62.31 % 65,101 28,515 56.20 %