สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,405.151,317.0061.3 %5.0346.23115.0766.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,354.302,201.0034.4 %5.0612.8165.4289.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,240.572,129.0034.3 %5.0593.8070.3088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,347.864,046.9786.2 %5.05,632.151.85100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,284.5818,837.1528.3 %5.02,391.5587.6196.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,066.2012,169.0149.4 %5.02,571.4596.9096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 12,248.561,252.0044.3 %5.0121.200.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,710.914,264.0025.3 %5.0422.2850.5188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,886.041,481.0074.8 %5.0258.34105.1059.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,438.552,322.0087.4 %5.0446.9946.5589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,200.691,201.0093.0 %5.0274.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,088.91825.0079.8 %5.0372.7814.2596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,080.351,427.0071.9 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,952.96930.0076.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,823.846,810.0150.7 %5.02,209.31997.8454.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,734.275,132.00-37.4 %0.0835.21307.3863.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,861.517,094.13-83.7 %0.0919.67187.5379.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,327.182,273.0047.5 %5.0917.07219.8376.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,648.611,230.0053.6 %5.01,425.6296.7793.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,253.681,072.0067.1 %5.0593.800.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,143.441,580.0026.3 %5.0555.75180.2967.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,634.9110,250.8211.9 %5.01,639.681,236.1524.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,517.804,519.0018.1 %5.02,114.231,126.1546.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,353.873,762.57-12.2 %0.0480.85162.0966.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,975.165,435.00-9.2 %0.01,126.23183.7383.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,128.142,002.0036.0 %5.0463.481.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,384.3715,906.282.9 %1.01,867.86172.2490.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,994.202,610.0078.2 %5.0686.76354.6348.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,548.592,020.0043.1 %5.0707.88577.0318.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม4,067.171,184.0070.9 %5.0917.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,078.92610.4080.2 %5.0517.73120.0176.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,605.684,919.00-6.8 %0.0650.11171.9773.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,690.544,426.5022.2 %5.01,358.061,054.5122.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,829.084,365.0025.1 %5.01,493.99448.7570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม3,689.881,088.0070.5 %5.0195.2449.1874.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,366.3414,688.684.4 %2.03,617.3424.6099.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,602.732,297.5080.2 %5.0669.86394.9241.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,532.892,181.3738.3 %5.0745.93351.5052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,966.342,509.0036.7 %5.0730.41141.4980.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,210.034,811.0033.3 %5.01,486.45344.3276.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,112.827,185.00-40.5 %0.0783.9664.6591.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,709.1410,440.0017.9 %5.0763.10162.0078.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,064.7619,660.00-3.1 %0.0902.51235.0574.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร45,715.2743,332.595.2 %2.52,215.86551.9475.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,145.0117,661.002.7 %1.01,045.38179.2682.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,382.116,194.0145.6 %5.01,111.51114.0089.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,470.3146,619.84-107.5 %0.0762.70312.0659.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม126,711.90183,805.00-45.1 %0.01,428.441,140.0020.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม705.821,475.00-109.0 %0.0214.2697.9254.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,010.101,980.0060.5 %5.0631.82332.2147.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,546.272,620.0026.1 %5.0688.86158.2877.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม18,756.9317,438.937.0 %3.52,419.34833.9665.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,424.602,477.0044.0 %5.01,050.17207.2780.3 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)2,986.792,080.0030.4 %5.0828.5099.2988.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,900.435,334.6661.6 %5.0621.37173.0072.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 18,584.939,943.15-15.8 %0.01,204.91229.6880.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 24,850.138,995.58-85.5 %0.0929.51113.0887.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,652.2310,199.19-53.3 %0.0212.32305.44-43.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม65,938.2310,630.3983.9 %5.0480.19143.7470.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม159,026.3831,591.0080.1 %5.0878.79264.1069.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ578.62ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม51,995.809,408.1681.9 %5.0370.320.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม21,876.8019,871.009.2 %4.5553.0752.7890.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)15,352.259,923.6035.4 %5.0466.23128.3372.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล51,324.4611,976.0076.7 %5.0503.9774.3985.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,188.3021,158.0019.2 %5.0622.30127.7779.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,697.6420,482.23-135.5 %0.0965.691,403.22-45.3 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)272,795.06402,246.00-47.5 %0.01,628.332,174.42-33.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,672.273,004.8018.2 %5.0745.93389.8947.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,723.361,855.0031.9 %5.0384.61156.7259.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 770,744.2052,139.0426.3 %5.019,918.9812,395.3037.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,245.9823,240.8551.8 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,444,585 1,184,146 18.03 % 94,573 37,063 60.81 %