สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,424.841,576.0035.0 %5.0234.2136.0784.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,990.731,846.0038.3 %5.0462.4135.7592.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,289.411,779.0045.9 %5.0443.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,479.2322,728.947.2 %3.53,037.6973.1597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,022.263,456.1988.1 %5.03,309.57197.0194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 14,520.101,450.7867.9 %5.0260.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,554.049,141.18-100.7 %0.01,013.85333.6467.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,020.145,897.90-46.7 %0.0823.71196.5576.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,054.941,504.0050.8 %5.0443.3932.6492.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร1,968.091,530.0022.3 %5.0405.36138.7465.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,128.142,863.008.5 %4.0471.26327.3430.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,857.763,277.00-76.4 %0.0351.4771.6879.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,763.254,291.009.9 %4.51,108.95722.0034.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,807.2615,181.40-94.5 %0.01,165.98162.9086.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,302.122,359.0028.6 %5.0576.50123.0378.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,863.861,378.0064.3 %5.0766.6732.3895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,760.571,098.0060.2 %5.0367.33238.2135.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,855.035,126.73-33.0 %0.0728.63266.0063.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,827.6041,632.72-431.9 %0.01,489.27672.0654.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,325.421,461.0056.1 %5.0652.55171.9673.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,293.222,690.0018.3 %5.0470.5948.5789.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,864.7515,936.44-171.7 %0.01,287.3064.7595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,750.211,506.0045.2 %5.0367.33147.2559.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,697.882,237.0039.5 %5.0652.57195.1770.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,682.224,653.00-26.4 %0.0690.60127.4181.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,631.184,373.22-20.4 %0.0310.280.9599.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,516.405,575.00-58.5 %0.0576.5033.1794.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,466.122,074.0081.9 %5.0517.3755.3789.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 46,570.1867,032.99-43.9 %0.0710.33494.6930.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,009.0016,968.00-142.1 %0.01,728.41759.8356.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,848.162,526.0034.4 %5.0272.2590.2666.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,464.8813,469.71-42.3 %0.02,021.72629.8068.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,238.425,942.00-40.2 %0.0899.77292.8767.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,542.2118,824.00-78.6 %0.01,972.92491.1875.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,978.072,111.0046.9 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,486.067,704.239.2 %4.52,215.20108.4095.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร9,117.624,261.0553.3 %5.0302.94102.8966.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,827.2310,044.2551.8 %5.01,142.2768.5894.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,442.624,008.7975.6 %5.0267.29129.5151.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร286.6231,204.00-10,786.9 %0.0170.62162.554.7 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว7,686.268,252.00-7.4 %0.0284.27166.5841.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,411.2715,357.56-34.6 %0.01,143.35578.5549.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,339.373,752.0029.7 %5.0728.63375.4548.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,562.151,093.9457.3 %5.0291.26129.5255.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,618.1733,984.1550.5 %5.013,847.898,683.0237.3 %5.0
รวม 397,145 415,158 -4.54 % 51,827 17,770 65.71 %