สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,197.63790.0075.3 %5.0259.39100.3861.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,975.611,886.0036.6 %5.0392.7870.0282.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,917.211,692.0042.0 %5.0443.3947.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,654.8212,816.04-10.0 %0.01,647.84357.3978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,482.081,967.0056.1 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,362.381,150.0073.6 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,895.18456.0088.3 %5.0164.260.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,835.54551.0085.6 %5.0127.7090.2529.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,840.97530.0086.2 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,794.77587.0084.5 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,186.33149.0087.4 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,428.103,543.48-3.4 %0.0525.90323.3638.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,668.201,857.0060.2 %5.0868.18485.4544.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,063.38579.0090.5 %5.0392.81105.1773.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,956.891,521.0048.6 %5.0373.77107.9871.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,580.111,923.0046.3 %5.0620.95917.70-47.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,162.265,273.96-143.9 %0.0386.40194.1549.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,465.093,305.00-125.6 %0.0601.96238.1160.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง17,737.0117,267.232.6 %1.0868.18275.0168.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,376.231,398.0058.6 %5.0544.91147.8872.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,699.28675.0081.8 %5.0582.9522.3896.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,983.01855.0071.3 %5.0354.7595.0073.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,660.743,775.00-3.1 %0.0639.99217.2666.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,852.1926,767.00-108.3 %0.01,058.35886.7316.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,075.903,897.0023.2 %5.0849.17759.0510.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,412.862,453.0028.1 %5.0563.93107.5580.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,637.7812,095.08-58.4 %0.01,286.5168.0594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,533.073,865.5314.7 %5.0411.80237.8642.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,416.892,385.0030.2 %5.0563.93100.3582.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,918.61470.0088.0 %5.0563.93435.2422.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,326.431,526.0064.7 %5.0639.99130.4879.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,221.773,229.0023.5 %5.0373.7748.6387.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,285.712,410.0026.7 %5.0479.9448.9589.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 37,182.8747,144.72-26.8 %0.0610.37333.1945.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง540.651,148.00-112.3 %0.0278.69129.1953.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,813.411,244.0055.8 %5.0269.6152.0180.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,340.905,353.09-23.3 %0.0679.20197.6070.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,367.772,364.0029.8 %5.0449.8365.6385.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,731.703,000.0019.6 %5.0610.89153.4074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง13,619.6115,419.85-13.2 %0.01,025.209.7099.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,517.796,306.15-39.6 %0.0313.470.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง58,206.2336,720.0036.9 %5.0936.42344.8663.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,277.7413,760.0924.7 %5.0293.8566.4677.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ13,437.3411,944.9911.1 %5.0362.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,160.8122,725.80-268.9 %0.0977.45925.015.4 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,281.372,386.0027.3 %5.0506.88222.3356.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,954.84989.0066.5 %5.0335.74127.4962.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,980.358,417.2553.2 %5.02,236.762,504.20-12.0 %0.0
รวม 345,017 302,567 12.30 % 27,307 11,940 56.27 %