สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,803.79895.0068.1 %5.0216.1348.5677.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม5,106.9122,689.23-344.3 %0.0406.2961.5284.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,111.621,703.7045.2 %5.0425.311.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,602.5321,548.5927.2 %5.02,331.45285.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,989.95903.0077.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,878.65527.0086.4 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,872.665,257.43-35.8 %0.0955.05106.5988.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,867.753,007.7038.2 %5.0634.48332.5047.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,098.321,687.0058.8 %5.0767.60249.6467.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,098.02911.0070.6 %5.0425.31160.5162.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,567.12901.0074.7 %5.0653.50199.2869.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,009.231,186.4060.6 %5.0387.2880.2779.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,176.773,640.90-14.6 %0.0635.832.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,021.812,476.0038.4 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,667.3811,023.3213.0 %5.0843.6632.3996.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,424.911,152.0066.4 %5.0520.39154.7970.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,468.431,084.0068.7 %5.0482.3651.4689.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,967.61329.5088.9 %5.0349.24164.3652.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,295.833,042.007.7 %3.5482.36180.0862.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,712.773,293.0030.1 %5.01,109.81450.0059.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,466.382,510.0054.1 %5.01,357.091,105.8118.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,746.351,851.0050.6 %5.0520.3932.3893.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,790.476,429.01-34.2 %0.01,014.8027.0097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,264.011,720.0084.7 %5.0425.3152.6787.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,573.512,598.0027.3 %5.0596.45272.3854.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,952.391,930.0051.2 %5.0653.50152.1376.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,621.122,268.0050.9 %5.0501.3797.1580.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,165.533,610.0013.3 %5.0330.2359.8581.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,285.372,112.0081.3 %5.0425.310.9599.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 33,284.5712,375.4862.8 %5.0561.45222.4960.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,632.921,129.0057.1 %5.0235.1532.3886.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,416.405,311.551.9 %0.5748.58342.6654.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,980.721,244.4058.3 %5.0368.26202.6545.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,671.843,287.0029.6 %5.0843.66138.0283.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,220.411,617.0061.7 %5.0805.96255.9668.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,830.213,509.008.4 %4.0482.36129.4273.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,537.8716,284.70-20.3 %0.0669.71130.2680.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม764.063,836.00-402.1 %0.0121.60196.25-61.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม70,538.1645,461.0035.6 %5.01,094.86118.7589.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,361.338,302.0137.9 %5.0322.70125.4161.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,129.031,500.0090.1 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม21,698.5018,665.0014.0 %5.0936.800.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม54,372.8335,545.0034.6 %5.01,317.66570.9556.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,212.731,888.0041.2 %5.0463.34388.8516.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,767.97802.0071.0 %5.0273.18209.7823.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,426.841,228.5292.0 %5.02,678.892,137.8920.2 %5.0
รวม 429,454 274,271 36.13 % 30,822 10,219 66.84 %