สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,570.54784.0069.5 %5.0454.0261.3186.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,080.2412,882.23-16.3 %0.077.2349.4036.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,267.455,061.2455.1 %5.0666.34352.9747.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,226.921,547.0063.4 %5.0758.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,852.9511,447.5835.9 %5.02,127.43248.7488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย2,745.60763.0072.2 %5.0203.0739.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,830.27500.0086.9 %5.0377.5765.3782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,250.471,194.0071.9 %5.0162.6038.4076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,818.67480.0087.4 %5.0166.6249.4170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,105.56824.0079.9 %5.0324.7548.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,781.56590.0084.4 %5.0411.5764.3184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,497.52882.0084.0 %5.0358.3078.2478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,493.091,161.0074.2 %5.0277.7019.0093.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,247.23198.0091.2 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,947.526,678.8944.1 %5.01,138.57889.6521.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6056.1492.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,339.832,677.0038.3 %5.0986.47193.1680.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,034.554,007.0020.4 %5.0858.49414.8051.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,350.741,622.8751.6 %5.0758.25313.5058.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,370.252,816.0061.8 %5.02,279.551,494.1834.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,375.394,133.00-74.0 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,610.293,752.0018.6 %5.01,252.67349.9072.1 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,145.233,371.2052.8 %5.0676.33168.4275.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,113.0613,515.00-3.1 %0.01,385.78485.2265.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)15,518.3011,475.0026.1 %5.02,976.151,106.7562.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,002.363,029.0039.4 %5.0796.28308.5961.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,434.701,051.0069.4 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,310.352,095.0036.7 %5.0625.14173.4572.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,688.294,002.79-8.5 %0.0872.34323.3862.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,182.2113,289.54-62.4 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี7,088.384,259.0239.9 %5.01,100.56789.3428.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,506.492,295.0034.5 %5.0815.300.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี12,789.6014,458.50-13.0 %0.03,173.2832.2799.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,040.301,656.0076.5 %5.0777.26224.8771.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,955.894,535.5323.8 %5.0948.41625.6834.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,012.20878.0078.1 %5.0853.33177.1879.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,454.452,823.0036.6 %5.0910.38139.2784.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,747.432,803.0025.2 %5.0993.1764.3093.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,469.932,155.0081.2 %5.0750.1399.0886.8 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี311,699.50107,741.0065.4 %5.01,302.691,367.67-5.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,681.89946.0064.7 %5.0492.03160.5267.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,045.824,220.05-4.3 %0.01,043.51351.2066.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,161.292,273.0028.1 %5.0682.18161.6376.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,796.084,371.7224.6 %5.0891.10123.0786.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,677.482,747.5725.3 %5.0796.28110.0786.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี9,841.847,200.0026.8 %5.01,883.99104.5094.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 164,620.489,342.8385.5 %5.0895.01617.6031.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 215,042.8813,187.5812.3 %5.01,035.06123.0888.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,071.8113,147.39-0.6 %0.02,877.09434.7084.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,464.825,248.004.0 %2.0403.36137.7565.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี114,582.5234,605.4769.8 %5.0850.18673.5620.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี35,946.2327,634.0023.1 %5.0856.02212.9075.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี22,108.1419,823.9010.3 %5.0824.47876.24-6.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี41,347.2115,423.0062.7 %5.0802.91186.1076.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,243.2311,276.2841.4 %5.0596.4427.0095.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,632.2918,042.9977.9 %5.0825.5897.6588.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี18,062.9713,493.8025.3 %5.01,908.011,276.3033.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,669.632,900.0021.0 %5.0739.23299.2559.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,454.722,324.0032.7 %5.0568.09191.9766.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,704.4412,997.0070.9 %5.06,905.766,016.5512.9 %5.0
รวม 1,064,111 480,638 54.83 % 62,854 23,099 63.25 %