สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,257.74810.0075.1 %5.0476.65149.8168.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,598.337,885.608.3 %4.066.0537.0343.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,730.305,612.04-50.4 %0.0799.9285.3389.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,109.872,048.0034.1 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,096.728,499.9247.2 %5.02,454.33703.9271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,529.311,259.7072.2 %5.0326.3533.6889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,783.27647.0082.9 %5.0257.6754.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,830.27490.0087.2 %5.0256.7961.7576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,281.15971.0077.3 %5.0416.9576.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,818.73371.0090.3 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,257.421,918.0054.9 %5.0464.0735.1092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,613.751,342.0070.9 %5.0574.68113.0580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,436.67558.0087.4 %5.0315.5259.8581.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,170.957,878.01-27.7 %0.0636.74313.5050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,463.396,213.40-39.2 %0.01,160.20660.4043.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,643.842,373.0010.2 %5.0515.21227.5055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,614.22826.0068.4 %5.0541.7016.0597.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,944.112,168.7226.3 %5.0590.770.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,623.252,119.0054.2 %5.01,066.14545.8348.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,206.871,232.0061.6 %5.0704.84173.8075.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,038.001,332.0077.9 %5.0647.79220.6565.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,142.495,046.8068.7 %5.05,293.46941.3382.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,396.692,499.60-4.3 %0.0513.82106.7379.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,736.043,687.0022.2 %5.01,026.47541.5047.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,370.781,937.7042.5 %5.0761.9016.0897.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,089.818,913.0031.9 %5.01,237.29276.5277.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,783.6847,478.4241.9 %5.0469.72227.3951.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,965.707,740.2740.3 %5.04,254.882,640.0538.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,614.452,570.0028.9 %5.0837.953.6499.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,434.081,230.0049.5 %5.061.6764.32-4.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,436.28848.0041.0 %5.068.2251.8224.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.513,934.0023.7 %5.089.9451.8242.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,496.81522.0085.1 %5.0819.710.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,061.17976.0068.1 %5.0647.81279.1856.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,707.634,162.60-12.3 %0.0856.98277.5367.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,726.222,586.0030.6 %5.01,584.78848.3746.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,963.595,638.0043.4 %5.01,769.75401.9477.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,328.321,586.0174.9 %5.0876.21167.8480.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,848.0011,483.51-67.7 %0.01,522.54132.8191.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,257.0415,287.00-7.2 %0.02,042.59467.4077.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,936.333,871.0064.6 %5.0647.79168.0474.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,759.863,511.756.6 %3.0914.04531.0541.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,357.611,920.0042.8 %5.0761.89376.3650.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,380.64206.5093.9 %5.0761.90309.3359.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,590.615,599.0034.8 %5.0743.1055.3892.5 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,542.631,941.0083.2 %5.0821.80144.4582.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 50,591.7936,479.0527.9 %5.0933.00855.938.3 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,002.82826.0072.5 %5.0533.70122.1477.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,726.764,424.7662.3 %5.01,028.11405.5460.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,602.041,757.1051.2 %5.0628.79163.8573.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,303.336,556.3529.5 %5.01,541.54831.4346.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,325.762,568.9622.8 %5.0742.87102.7086.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,433.673,519.00-2.5 %0.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์24,718.35118,640.00-380.0 %0.01,857.623,366.32-81.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 119,613.899,900.4349.5 %5.01,322.78459.8065.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,717.4513,514.891.5 %0.51,595.84280.8482.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,772.945,644.9875.2 %5.0136.240.9599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,559.252,141.5616.3 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์575,697.3832,461.0794.4 %5.03,934.92101.3597.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,054.374,000.0093.4 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี42,780.308,407.2580.3 %5.0800.87113.5285.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล39,861.3814,275.4064.2 %5.0963.19339.1564.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,020.9625,440.00-111.6 %0.01,688.29736.8756.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,578.694,626.0046.1 %5.0874.74370.4257.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,630.71833.0068.3 %5.0476.67131.6172.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,138.0111,961.0025.9 %5.04,187.972,698.3835.6 %5.0
รวม 1,268,263 509,706 59.81 % 67,944 24,972 63.25 %