สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,698.161,172.0056.6 %5.0538.64102.6680.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช60,532.8913,156.0078.3 %5.0536.54570.35-6.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,842.617,773.0028.3 %5.065.67118.96-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,665.071,455.0083.2 %5.057.68258.86-348.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,950.852,060.0030.2 %5.0728.8095.8286.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,109.662,040.0050.4 %5.0785.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,200.915,660.1574.5 %5.03,743.41278.3592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,776.76635.0083.2 %5.0246.1463.9774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,478.521,012.0070.9 %5.0353.5332.2190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,947.18720.0081.8 %5.0246.3631.9987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,780.272,172.9054.5 %5.0527.7531.9094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,771.07170.0095.5 %5.0274.8031.6988.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,791.34371.0090.2 %5.0369.0581.2978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,344.78927.0078.7 %5.0278.8628.2689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,539.76812.0085.3 %5.0234.0043.4281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,099.33512.0087.5 %5.0383.3368.4082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,445.09797.0076.9 %5.0388.1552.1986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,823.311,073.0071.9 %5.0337.029.5097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,875.49546.0085.9 %5.0296.7462.7078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,763.44689.0081.7 %5.0270.1456.2079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,749.84611.0083.7 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,378.23463.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3989.3082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,858.08181.0095.3 %5.0204.8363.8868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,780.35507.0086.6 %5.0197.0163.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,997.641,127.0071.8 %5.0462.0348.7489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,342.07232.0093.1 %5.0273.4156.6179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,953.06505.0087.2 %5.0192.8364.5466.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,973.405,536.207.3 %3.5823.88137.8883.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,293.861,065.0079.9 %5.0604.94274.5554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช8,033.238,188.51-1.9 %0.01,812.71412.3077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,794.571,400.0049.9 %5.06,305.96160.8997.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,994.071,105.0063.1 %5.0699.64335.3552.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,011.011,637.0045.6 %5.0484.4849.9689.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40209.0042.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13245.0513.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,548.643,647.0034.3 %5.01,375.33948.9231.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,742.021,995.0046.7 %5.0956.99515.5346.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,933.4248,381.86-185.7 %0.04,471.234,030.609.9 %4.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,882.801,922.0050.5 %5.01,514.45250.6983.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,443.801,723.0061.2 %5.01,356.34312.6177.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.306,706.79-113.4 %0.0842.902,070.29-145.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,350.926,597.61-96.9 %0.0677.060.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,293.434,210.9833.1 %5.01,983.852,493.89-25.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,892.593,382.8013.1 %5.01,082.55146.3086.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,644.9015,996.80-37.4 %0.01,307.800.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช169,049.06124,227.0026.5 %5.0721.88433.5039.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,854.2315,883.98-61.2 %0.03,566.354,843.35-35.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,137.782,857.0031.0 %5.01,014.03868.0014.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,777.422,098.7844.4 %5.0976.01212.7578.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,419.921,277.0062.7 %5.081.4672.8210.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,928.431,021.0047.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,928.43349.0081.9 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,093.361,222.0070.1 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,078.311,585.0048.5 %5.0626.17262.0958.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,303.625,506.68-66.7 %0.0785.48438.8544.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,690.1035,641.00-363.5 %0.02,002.511,922.354.0 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,747.257,003.0019.9 %5.01,603.54617.3461.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,970.063,289.0017.2 %5.01,128.14341.3369.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,182.3614,567.00-78.0 %0.01,603.53175.7589.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,074.10747.0081.7 %5.01,090.11279.0074.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,157.685,716.82-37.5 %0.01,090.18313.5071.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,224.432,768.0047.0 %5.01,337.31235.5482.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,123.793,278.0036.0 %5.01,447.50331.7077.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,021.766,623.92-10.0 %0.0937.9831.9596.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,376.793,762.7875.5 %5.0546.67186.4365.9 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 184,896.88134,306.0027.4 %5.02,397.741,168.1251.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,555.7632,565.0021.6 %5.0882.20525.1940.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,866.406,709.002.3 %1.0530.98224.6957.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,671.651,079.0059.6 %5.0576.66412.3028.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,273.194,678.00-9.5 %0.01,223.23517.9357.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,574.522,430.0032.0 %5.0880.92186.9178.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,554.814,860.00-90.2 %0.0709.42199.5071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,037.463,561.0011.8 %5.01,204.210.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,798.873,323.0066.1 %5.03,773.12920.1475.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,540.547,269.36-60.1 %0.01,082.57422.7560.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,349.502,257.9793.6 %5.01,133.53115.2489.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,002.8712,892.7055.5 %5.0906.4885.9890.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 211,782.1410,434.0011.4 %5.01,669.53370.1677.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 319,692.509,642.0051.0 %5.02,533.28671.7373.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,492.9311,826.2818.4 %5.01,341.42322.7275.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช17,978.1115,102.0016.0 %5.02,449.23265.0089.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,930.678,307.7653.7 %5.0235.59135.6142.4 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล20,354.5253.2499.7 %5.0579.4466.3988.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,501.191,065.0083.6 %5.0289.62496.78-71.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,325.5841,000.0055.1 %5.01,752.69117.8193.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,589.242,000.0095.9 %5.01,329.18117.8191.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชลไม่ครบ18,958.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช161,020.0827,516.0082.9 %5.01,136.88123.7989.1 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช89,480.8011,784.0086.8 %5.0917.96161.5282.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช71,824.7930,226.0757.9 %5.01,109.08911.6417.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,167.0117,957.0015.2 %5.0904.33496.7845.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,679.6119,634.0055.0 %5.0888.35165.3081.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,923.2811,422.3671.4 %5.0957.381,109.88-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,434.767,747.0063.9 %5.0766.3896.9487.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง164,287.2727,725.0083.1 %5.01,388.06402.4571.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,274.9432,491.76-60.3 %0.02,511.641,551.1938.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช23,354.3717,498.9125.1 %5.04,531.162,681.5940.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช113,064.2556,316.0050.2 %5.02,084.77532.0074.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,911.905,295.08-35.4 %0.01,090.11480.9755.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,378.841,854.0045.1 %5.0804.85173.1678.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,914.8749,974.00-11.3 %0.05,603.115,300.345.4 %2.5
รวม 1,954,097 1,033,101 47.13 % 112,834 48,224 57.26 %