สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,580.111,233.0052.2 %5.0412.17121.0570.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8090.25-61.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,066.401,539.0049.8 %5.0386.8497.4574.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,473.041,759.0049.4 %5.0659.4145.1393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,571.4814,004.00-46.3 %0.02,047.54447.2978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,394.611,481.0066.3 %5.0308.61176.4842.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,109.35443.0089.2 %5.0330.1226.3692.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,965.08548.0086.2 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,977.28854.0078.5 %5.0313.9364.4479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,028.47450.0088.8 %5.0289.3761.0578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,025.36581.0085.6 %5.0328.4345.6486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,961.21515.0087.0 %5.0420.3830.4992.7 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,011.024,788.50-19.4 %0.0735.351.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,187.022,663.4216.4 %5.0659.38370.7043.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,360.621,331.7169.5 %5.0343.58159.0153.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,311.10682.0070.5 %5.0350.38281.5619.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,955.021,847.0053.3 %5.0925.60190.0079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,455.872,842.0017.8 %5.0697.41385.0744.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,290.281,670.0049.2 %5.0659.38172.3573.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,945.49856.0078.3 %5.0792.40285.9363.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,831.821,850.2551.7 %5.0944.621,280.20-35.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,946.131,540.3120.9 %5.01,545.41194.7587.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,715.414,671.270.9 %0.51,267.95576.6754.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,850.441,943.0049.5 %5.0685.72146.9678.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,602.6211,134.80-141.9 %0.01,096.74139.3687.3 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่259,870.56258,884.660.4 %0.51,538.99175.6588.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,894.261,936.5060.4 %5.0811.50263.1567.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,497.552,642.0068.9 %5.093.12101.65-9.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,401.821,102.0067.6 %5.0754.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,934.111,270.0056.7 %5.0564.1944.6892.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,482.662,936.0015.7 %5.0735.44452.2538.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,268.961,945.0054.4 %5.01,039.70309.7070.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,483.881,672.0062.7 %5.01,172.81309.7073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,321.062,336.0056.1 %5.0830.52210.7974.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,584.7212,000.0011.7 %5.01,267.90104.5091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,166.331,980.0037.5 %5.0659.38285.0056.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,699.563,531.354.5 %2.0811.50316.2561.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,286.322,297.0030.1 %5.0659.38280.8757.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,672.081,500.0059.2 %5.0849.54133.0084.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,098.912,642.0035.5 %5.0602.33194.7567.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,360.442,627.0076.9 %5.0697.42182.7173.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่140,105.9425,161.0082.0 %5.01,217.06307.8074.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,017.441,911.0036.7 %5.0564.30188.6766.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,769.753,585.004.9 %2.0887.57207.1076.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,632.272,479.0031.8 %5.0659.44157.7076.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,329.904,546.8514.7 %5.0944.63178.6081.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,272.421,672.0048.9 %5.0697.41194.7572.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,452.455,256.4749.7 %5.02,979.33396.9086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,406.0510,794.5773.3 %5.01,724.47199.4688.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,764.953,016.6547.7 %5.0321.98549.10-70.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่77,333.3355,870.9927.8 %5.01,441.25457.9068.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,158.8825,114.00-8.4 %0.0797.121,269.75-59.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,628.8014,179.6314.7 %5.0648.77242.5662.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม26,897.658,630.0067.9 %5.0628.75143.2177.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก30,562.7023.5099.9 %5.0669.41328.4450.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,290.172,670.0091.7 %5.012,296.981,026.0091.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,239.563,083.594.8 %2.0618.52269.4956.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,643.881,065.0059.7 %5.0450.20137.7569.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,269.871,035.0092.2 %5.03,148.13270.0091.4 %5.0
รวม 876,414 532,623 39.23 % 60,223 15,282 74.62 %