สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,415.86620.0074.3 %5.0357.71140.4260.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,616.3718,419.0443.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,692.744,278.0044.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,402.163,279.303.6 %1.5547.87159.3470.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,731.531,056.0077.7 %5.0623.9322.9696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,635.739,360.002.9 %1.01,688.83486.8871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,190.021.00100.0 %5.0228.4640.5782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว387.66346.0010.7 %5.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,051.79274.0093.2 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,489.39227.0093.5 %5.0207.0856.8772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,062.36407.7090.0 %5.0356.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,697.25454.0087.7 %5.0209.2079.5162.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,149.16628.0084.9 %5.0321.5052.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,057.035,615.00-38.4 %0.0795.11690.2613.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,907.036,268.0058.0 %5.0871.14195.6577.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,170.061,492.3064.2 %5.0928.19476.9048.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,568.911,007.0071.8 %5.0604.95146.7975.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,842.141,016.0064.3 %5.0566.92121.4778.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,608.092,252.4037.6 %5.0833.14982.30-17.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,504.704,282.004.9 %2.0991.28275.5072.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,355.382,772.6036.3 %5.01,137.36459.4159.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,002.551,253.0058.3 %5.0585.930.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,530.9210,630.33-134.6 %0.01,080.32250.9376.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,276.052,257.0031.1 %5.0700.0041.1194.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,673.23667.0060.1 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,405.66741.0078.2 %5.0719.0131.9195.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,848.40691.0075.7 %5.0528.85309.9041.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,371.002,313.0031.4 %5.0642.98323.6349.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา26,049.8841,193.52-58.1 %0.09,210.731,072.3488.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,352.653,106.0028.6 %5.01,137.36595.4847.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,800.131,635.0065.9 %5.0700.00248.6164.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,166.494,858.35-16.6 %0.0684.8476.7188.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,136.501,743.0084.3 %5.0661.96808.45-22.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,514.353,825.01-8.8 %0.0795.11203.5174.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,952.803,055.0061.6 %5.0719.01121.2783.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,980.311,572.5860.5 %5.0699.0895.6386.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,772.582,689.503.0 %1.5418.2964.3784.6 %5.0
สพ.พังงา11,207.681,550.0086.2 %5.0700.03170.8275.6 %5.0
รจจ.พังงา 86,264.85109,845.00-27.3 %0.0895.20322.6964.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,706.301,022.0062.2 %5.0414.76190.2554.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,078.872,671.0077.9 %5.0843.69528.0637.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,627.801,123.0075.7 %5.0681.01266.1560.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,878.694,382.70-13.0 %0.0779.79235.9169.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,386.911,677.0050.5 %5.0738.03165.6177.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,254.779,858.0019.6 %5.02,715.69184.3093.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,495.648,838.6463.9 %5.01,589.33260.2883.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง31,263.677,964.5774.5 %5.01,596.25308.0780.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,273.064,766.1042.4 %5.0322.24223.4130.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา51,504.1855,965.30-8.7 %0.01,073.15163.4084.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,248.1315,607.0014.5 %5.0548.251,546.58-182.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง26,746.687,804.0070.8 %5.0641.3585.5086.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,636.9111,908.0058.4 %5.0663.46342.8048.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,377.5515,559.22-8.2 %0.01,567.521,338.2214.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,369.981,494.0055.7 %5.0632.12429.9332.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,558.18720.0071.9 %5.0414.79234.4843.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา19,199.8711,280.0041.2 %5.03,907.543,004.2623.1 %5.0
รวม 582,449 420,321 27.84 % 52,049 18,672 64.13 %