สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,800.31747.0073.3 %5.0230.42188.2218.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11380.75-313.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,228.234,740.4075.3 %5.063.33130.29-105.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,729.4221,819.00-485.1 %0.0572.71105.7481.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,208.191,271.0060.4 %5.0458.6296.0379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต32,526.9720,055.7838.3 %5.03,044.79713.8676.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,236.264,080.0069.2 %5.0401.5753.2086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,541.932,582.0053.4 %5.0382.5554.8785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,968.811,494.0069.9 %5.0367.3928.0592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,531.461,304.0071.2 %5.0390.2695.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,714.105,327.0020.7 %5.0629.76203.8067.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6622.8497.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,454.848,120.00-82.3 %0.0800.90414.3648.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,939.271,698.0065.6 %5.01,124.16206.6981.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,199.912,278.0045.8 %5.0838.94328.2360.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,408.662,202.0035.4 %5.0439.60130.1770.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,003.321,474.0050.9 %5.0382.55194.5449.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,246.922,921.0010.0 %5.0458.62427.516.8 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,692.062,293.00-35.5 %0.0331.5932.2390.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,064.462,040.0049.8 %5.0724.84253.6765.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,109.942,557.0017.8 %5.0439.60209.8752.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,259.1921,921.00-250.2 %0.01,409.42153.6089.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,385.904,374.000.3 %0.5743.86335.0955.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,913.223,964.00-1.3 %0.0724.84151.2379.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,421.2214,989.8126.6 %5.0242.85166.1631.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,719.07341.0080.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,494.171,360.0061.1 %5.0572.7164.8988.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,101.55412.8086.7 %5.0401.57173.8756.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,153.353,950.004.9 %2.0762.8792.9187.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,702.3223,840.00-318.1 %0.01,200.241,804.39-50.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,264.17642.0087.8 %5.01,276.30973.4223.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,548.761,976.0056.6 %5.0991.06171.8782.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,434.3614,830.80-172.9 %0.01,162.21102.8891.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,915.271,780.0038.9 %5.0306.49128.2558.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,631.414,112.32-13.2 %0.0610.74122.5579.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,836.191,582.0058.8 %5.0705.82113.6383.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,258.42665.0079.6 %5.0477.63311.8434.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,617.534,956.00-37.0 %0.0591.7363.8189.2 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,987.203,032.0069.6 %5.0332.52220.8633.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 70,453.58107,904.90-53.2 %0.0935.571,067.27-14.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,714.191,069.0060.6 %5.0268.46327.74-22.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,868.172,805.0027.5 %5.0667.79156.6976.5 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,775.157,490.88-56.9 %0.0991.06148.6585.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,234.752,895.0031.6 %5.0857.9563.8092.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,815.60643.0077.2 %5.0258.27160.1738.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,199.523,519.00-10.0 %0.0420.58210.4750.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต47,535.1314,984.0068.5 %5.0638.67162.1374.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,908.342,801.943.7 %1.5258.50122.0052.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง44,839.7723,160.0048.3 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,625.0735,227.6019.2 %5.0640.16230.2564.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต150,281.2551,110.0066.0 %5.0464.0484.0281.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,848.9815,044.0015.7 %5.0345.5246.2686.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,137.4917,700.00-34.7 %0.0984.271,486.70-51.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,321.772,811.0015.4 %5.0477.63236.5250.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,658.46635.0076.1 %5.0249.44108.1956.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,356.6512,900.0065.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 679,822 500,432 26.39 % 34,325 14,412 58.01 %