สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,688.69173.0095.3 %5.0178.89125.4029.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,717.1912,056.00-155.6 %0.01,706.75197.1088.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี14,723.4814,027.044.7 %2.085.8093.10-8.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,887.822,700.6060.8 %5.070.7156.9519.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,685.0152,226.0315.3 %5.0227.98598.33-162.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,527.6316,980.00-275.0 %0.01,379.02289.6979.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 82,236.502,928.68-30.9 %0.0452.3059.3386.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,098.2592.5097.0 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,021.347,372.5747.4 %5.04,634.88152.9596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,424.777,450.4444.5 %5.01,856.33134.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,664.8219,108.467.5 %3.52,940.25470.3784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,403.442,282.0048.2 %5.0216.5259.3072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0347.9361.7582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,184.05508.0087.9 %5.0261.0255.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,603.95334.0090.7 %5.0319.3266.5779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,594.66814.0085.5 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,306.70413.0092.2 %5.0342.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,903.671,118.0071.4 %5.0398.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,938.70409.0093.1 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,878.92785.0086.6 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,746.09599.0084.0 %5.0316.7957.4181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,679.05313.0094.5 %5.0310.2546.4885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,542.43321.0090.9 %5.0319.886.0398.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,701.21576.0089.9 %5.0243.0317.8392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,479.98738.0078.8 %5.0234.7167.2471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,794.87311.0094.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,112.77855.0079.2 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,758.43798.0078.8 %5.0386.6663.6583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,863.38169.0097.1 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,511.578,072.0029.9 %5.0768.3295.0087.6 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,298.991.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,217.0510,971.12-160.2 %0.01,592.32670.7057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,643.569,446.2069.2 %5.09,804.97588.0594.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,650.121.00100.0 %5.0381.87125.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,709.781,829.0032.5 %5.0462.46271.7041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,662.681,221.0054.1 %5.0627.75484.5022.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,473.062,497.0028.1 %5.0521.66152.0070.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,096.831,998.0035.5 %5.0386.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,118.385,324.4013.0 %5.01,377.08811.8441.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,507.531,993.5243.2 %5.08,093.02142.7098.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,081.901,511.0051.0 %5.0897.36290.7067.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,140.871,211.0061.4 %5.0872.580.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,648.155,310.00-14.2 %0.01,718.55498.3071.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,045.144,128.96-2.1 %0.01,072.821,217.90-13.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,885.845,589.81-14.4 %0.01,962.552,207.70-12.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี34,915.059,201.9973.6 %5.01,779.891,596.2610.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,961.415,133.76-73.4 %0.0627.68552.9011.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,810.632,379.0050.5 %5.01,643.301,111.0132.4 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,068.953,636.0028.3 %5.01,374.03321.8076.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,572.282,386.187.2 %3.51,020.081,491.98-46.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,012.5323,075.00-283.8 %0.01,624.29345.8078.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี222,123.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,461.619,994.96-18.1 %0.02,633.27242.2590.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,854.936,872.28-78.3 %0.01,398.69230.8283.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,515.782,410.0031.5 %5.01,057.16446.5057.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,918.429,845.439.8 %4.54,148.02172.0895.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,849.237,027.8920.6 %5.02,912.422,994.80-2.8 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,058.113,923.0044.4 %5.0110.560.9599.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,867.75757.0059.5 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง5,676.50779.0086.3 %5.089.6172.5319.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,052.69706.0076.9 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,028.981,936.0051.9 %5.01,224.9410.4599.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,995.34750.0075.0 %5.0787.57303.0561.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,838.974,111.00-7.1 %0.0701.21307.8056.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,659.9048,571.00-402.8 %0.02,502.381,860.4525.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,470.103,666.00-5.6 %0.0901.69532.9540.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,779.5812,683.30-87.1 %0.01,643.31166.2589.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,094.9915,871.00-12.6 %0.02,320.361,505.7535.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,385.161,810.0085.4 %5.01,415.11910.1035.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,894.074,141.00-6.3 %0.01,148.90893.0022.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,986.613,265.0018.1 %5.01,205.94215.6582.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,226.344,352.0016.7 %5.01,624.31583.3064.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,913.985,170.79-5.2 %0.0920.72194.8178.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,875.3520,282.0021.6 %5.0837.73269.7567.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,994.1611,394.00-26.7 %0.0621.64204.7567.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี70,696.8870,673.370.0 %0.51,467.311,139.3722.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,306.5012,420.0013.2 %5.02,429.03396.5583.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,687.534,248.0036.5 %5.0711.53148.3679.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,868.773,886.0043.4 %5.02,019.30437.0078.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,386.2018,779.00-30.5 %0.0833.92446.5046.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,688.532,284.0038.1 %5.0623.96211.0066.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,458.0710,042.92-190.4 %0.01,624.301,698.60-4.6 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,051.167,470.00-84.4 %0.0958.74633.3333.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,582.473,114.1213.1 %5.0681.01346.0349.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 120,190.389,965.4050.6 %5.01,151.52133.4588.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 240,395.0511,341.6571.9 %5.02,164.57359.3983.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 39,160.6917,626.48-92.4 %0.01,664.79213.9287.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,959.2910,970.6180.4 %5.05,118.79479.1790.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,037.916,714.4144.2 %5.0389.90165.0057.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,428.063,714.6316.1 %5.0146.05171.00-17.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี235,310.7564,023.0072.8 %5.01,295.12328.5574.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ12,687.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี37,365.2221,167.5143.3 %5.01,111.22133.0088.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,629.6826,273.00-49.0 %0.0989.401,660.52-67.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี31,504.6214,758.0053.2 %5.0819.32209.0074.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,558.9215,336.0017.4 %5.01,015.02203.5979.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,465.8712,504.0072.5 %5.01,000.42218.8278.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี64,093.6125,586.5060.1 %5.023,490.741,758.1692.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,378.1625,801.002.2 %1.01,121.28467.3058.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,991.911.00100.0 %5.01,266.2983.1093.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,614.073,426.005.2 %2.5744.55447.4539.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,109.979,116.00-78.4 %0.01,541.31264.6382.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,566.311,358.0047.1 %5.0398.010.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,732.89861.0068.5 %5.0695.86206.3770.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,336.3322,426.007.8 %3.57,438.684,018.7646.0 %5.0
รวม 1,336,155 869,582 34.92 % 155,792 45,716 70.66 %