สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,419.85748.3069.1 %5.0347.66264.1024.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ639.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง128,085.2935,386.1772.4 %5.0867.6578.0191.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,984.411,852.4037.9 %5.0537.8271.5786.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,910.611,708.2041.3 %5.0537.8253.8790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,366.5911,952.003.4 %1.51,945.00388.2780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,996.32610.0084.7 %5.0260.7855.9678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,867.84169.0095.6 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,826.81431.0088.7 %5.0321.1444.6586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,748.14322.0091.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง8,636.2711,048.00-27.9 %0.01,241.411.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,360.004,520.58-34.5 %0.0708.96454.9235.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,507.71413.0083.5 %5.0458.67110.2076.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,970.632,124.3046.5 %5.0747.01423.6043.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,064.291,387.9054.7 %5.0613.92205.0866.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,970.341,070.3064.0 %5.0575.86416.5927.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,083.351,278.0058.6 %5.0575.85382.5033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,287.232,728.00-19.3 %0.0432.0944.6189.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,798.551,170.0069.2 %5.0918.17422.0054.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,074.28350.4088.6 %5.0613.9032.0994.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,128.616,295.6948.1 %5.01,052.4831.8897.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง48,041.0640,727.7015.2 %5.0368.73727.00-97.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,307.031,571.0052.5 %5.0472.59368.0222.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,786.222,964.5121.7 %5.062.3294.42-51.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,004.111,075.6064.2 %5.0632.9066.9589.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,743.04996.0063.7 %5.0480.7796.2780.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,464.272,526.0027.1 %5.0651.91316.3551.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,599.6629,711.00-291.0 %0.01,304.67896.5131.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,120.115,591.70-35.7 %0.0937.15353.2262.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,002.221,277.5057.4 %5.0632.9066.2789.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,869.956,092.93-57.4 %0.0861.0960.5793.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,206.171,884.8041.2 %5.0575.85538.656.5 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,026.184,065.40-34.3 %0.0575.85426.3226.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,155.931,789.9043.3 %5.0499.69220.5155.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,564.811,893.0058.5 %5.0746.991.0099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,805.521.00100.0 %5.0461.750.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,466.922,996.0092.2 %5.012,023.48287.1697.6 %5.0
รจจ.ระนอง 949,974.9423,679.2297.5 %5.08,941.54185.0597.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,358.32558.7076.3 %5.0366.6795.6573.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง8,110.954,062.0049.9 %5.01,412.55319.7777.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,210.15711.0077.9 %5.0670.95171.5174.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,257.654,828.99-48.2 %0.0670.93253.4262.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,155.022,121.0032.8 %5.0470.12193.7758.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,081.731,717.4217.5 %5.0328.64176.8946.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง24,074.8911,764.9951.1 %5.02,801.41300.9789.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,952.052,802.0029.1 %5.0114.85129.20-12.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง34,476.202,539.2992.6 %5.0885.77308.1365.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,406.149,452.6529.5 %5.0484.45772.25-59.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี18,424.888,163.3655.7 %5.0593.67316.6246.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง3,475.8715,945.07-358.7 %0.01,465.131,258.7514.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,292.722,341.0028.9 %5.0746.99344.3253.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,944.891,809.0038.6 %5.0423.72159.5862.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,663.947,476.9752.3 %5.03,091.431,985.3835.8 %5.0
รวม 1,443,111 290,702 79.86 % 58,090 15,022 74.14 %