สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,643.04612.0076.8 %5.0505.4299.9080.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,075.312,532.7986.0 %5.071.76142.02-97.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,331.183,542.00-6.3 %0.0733.64115.2184.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,880.921,553.0046.1 %5.0600.5064.0489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,252.528,620.4057.4 %5.01,893.59378.1080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,218.281,532.0063.7 %5.0295.8326.6091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,022.49484.0088.0 %5.0297.5047.5584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,650.11250.0093.2 %5.0257.7525.6590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน6,762.10962.0085.8 %5.0511.8079.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,746.64468.0087.5 %5.0387.4561.0284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,613.72187.0094.8 %5.0478.961.0699.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,874.05395.0089.8 %5.0305.4161.7179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,752.38634.0083.1 %5.0322.0965.1379.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,898.366,775.00-73.8 %0.0771.90119.6384.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,365.475,619.5050.6 %5.01,056.89413.1960.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,953.881,826.006.5 %3.01,056.89650.9338.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,025.31652.0078.4 %5.0657.55121.7481.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1425,847.828,338.1567.7 %5.09,160.431,140.0087.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,887.312,332.0019.2 %5.0657.55403.6638.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,864.703,042.18-63.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,178.932,984.0028.6 %5.01,132.98419.4963.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,013.652,687.0033.1 %5.0796.04238.4470.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,988.379,273.89-85.9 %0.01,266.06474.7162.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร56,659.1521,365.0062.3 %5.0574.64196.5065.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,630.672,688.0026.0 %5.0904.76225.0375.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,513.485,503.00-21.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0156.7353.0366.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,173.28770.0075.7 %5.01,490.7058.0396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,794.36421.0084.9 %5.0600.5360.3390.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,323.433,081.007.3 %3.5866.73307.2064.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร22,365.3854,346.20-143.0 %0.03,167.691,104.9365.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,219.171,890.6069.6 %5.01,418.22773.9245.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,437.161,803.0047.5 %5.0828.7092.1088.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,471.8712,497.86-128.4 %0.01,399.1893.5693.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,420.612,305.00-62.3 %0.0752.63179.0476.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,684.032,653.9028.0 %5.0790.69239.6469.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,299.641,873.0043.2 %5.0454.14235.7548.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,419.032,663.5022.1 %5.0657.5532.5795.0 %5.0
สพ.ชุมพร11,224.252,835.0074.7 %5.0752.63100.2186.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 40,512.5530,927.0023.7 %5.0855.46194.3577.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,657.28385.0085.5 %5.0467.3961.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,246.083,348.00-3.1 %0.0530.72412.3022.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,039.401,445.0052.5 %5.0695.61114.0083.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,422.395,587.00-26.3 %0.0947.32175.1081.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,927.401,436.0050.9 %5.0619.55105.9082.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,443.465,056.957.1 %3.51,196.30129.5389.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,055.861,941.7672.5 %5.0783.22231.5070.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,501.198,080.0077.9 %5.01,984.90393.7780.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,548.729,338.71-42.6 %0.01,371.62124.4590.9 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล60,783.4610,344.0583.0 %5.0238.86278.20-16.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร157,279.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,162.6510,151.8933.0 %5.0703.7354.6792.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน16,042.0711,488.0028.4 %5.0814.28100.2187.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,073.0922,707.00-33.0 %0.02,707.87333.0087.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,983.032,635.2047.1 %5.0790.66304.6261.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,396.02751.0068.7 %5.0486.43188.5261.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,986.549,996.0060.0 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 533,263 317,617 40.44 % 57,382 15,948 72.21 %