สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ857.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,383.497,145.00-63.0 %0.0852.66118.8386.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,289.401,873.0043.1 %5.0738.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,925.8211,311.00-3.5 %0.02,993.69965.9767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,684.452,929.0037.5 %5.0283.9632.2888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,313.271,084.0079.6 %5.0505.3789.5082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,003.71840.0079.0 %5.0311.4950.4283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,275.76817.0080.9 %5.0312.8529.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,513.28552.0087.8 %5.0255.1153.4179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,853.58889.0076.9 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,912.53770.0080.3 %5.0400.4032.1392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,946.61411.0089.6 %5.0299.1232.1589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,016.00483.0095.6 %5.0275.714.5598.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,546.10602.0086.8 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,161.49291.0093.0 %5.0410.705.0198.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,153.896,163.00-95.4 %0.0643.48304.0452.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,246.981,659.0060.9 %5.01,080.87158.8685.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,883.463,531.939.1 %4.51,236.67311.3474.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,843.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ148.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,145.3330,843.006.9 %3.011,857.143,146.2573.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,281.424,039.005.7 %2.5928.75519.7044.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,090.292,308.20-10.4 %0.0501.2687.7682.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,950.5511,116.9425.6 %5.01,309.04867.1333.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,044.3320,286.00-68.4 %0.03,981.844,722.90-18.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,631.00929.0064.7 %5.0453.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,091.651,430.0053.7 %5.0586.43189.3967.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,109.664,733.51-15.2 %0.0985.79367.1562.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,362.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,404.12540.2661.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,581.213,466.0024.3 %5.01,213.99156.4787.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,064.228,644.2042.6 %5.01,822.4964.7896.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,449.002,205.0036.1 %5.0776.6289.8788.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,882.143,305.3143.8 %5.01,194.97157.7386.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,305.544,620.1012.9 %5.0719.5729.7395.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,003.9917,157.9914.2 %5.01,829.51216.6588.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,611.842,628.0377.4 %5.0719.57128.2582.2 %5.0
รจก.ลพบุรี 60,080.3854,796.008.8 %4.0998.97319.0368.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,818.531,546.0045.1 %5.0529.41129.3575.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,515.441,164.0166.9 %5.0757.60288.5261.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,207.761,436.0055.2 %5.0681.54160.9276.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ7,225.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ172.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,111.998,454.88-105.6 %0.01,501.53477.0068.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,197.484,235.66-0.9 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,589.7016,546.400.3 %0.51,248.35501.7059.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,845.3614,144.0055.6 %5.03,235.56329.3589.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,411.5811,208.12-694.0 %0.0205.08596.19-190.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี127,916.0983,000.0035.1 %5.02,036.45741.9263.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,699.647,187.0047.5 %5.0577.79166.9671.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ11,242.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ257.31ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง50,799.8714,815.0070.8 %5.0740.53420.7643.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,828.332,127.6224.8 %5.01,186.3956.7095.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ26,651.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,717.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,086.904,610.00-12.8 %0.0871.6998.4088.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,074.961,701.9744.7 %5.0627.06225.1064.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,511.6334,810.80-54.6 %0.03,637.099,994.08-174.8 %0.0
รวม 579,048 420,847 0.00 % 58,808 27,982 0.00 %