สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้4,966.225,496.17-10.7 %0.01,488.450.9599.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 667,495.107,178.0089.4 %5.0247.01257.40-4.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,619.13660.3081.8 %5.0528.46379.7728.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา65,896.8321,837.0166.9 %5.0225.71368.95-63.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,607.477,191.0070.8 %5.091.41277.47-203.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,947.5611,033.00-85.5 %0.01,346.17102.4592.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,268.392,040.6137.6 %5.0756.6557.1192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,084.1741,067.42-41.2 %0.08,309.810.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 19,233.7421,861.52-136.8 %0.0681.9632.0495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43256.5094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,077.222,955.0041.8 %5.0420.4695.9577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5349.4089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,650.54594.0083.7 %5.0201.5757.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,887.42792.0079.6 %5.0332.6147.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,567.09348.0090.2 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,594.01396.0089.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,765.18386.0089.7 %5.0194.4955.1071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1361.2978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,166.221,004.0075.9 %5.0525.2632.0093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,958.30633.0084.0 %5.0432.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,793.50416.0089.0 %5.0388.7464.3983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,992.71511.0087.2 %5.0278.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,897.52417.0089.3 %5.0246.3826.6089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,716.52176.0095.3 %5.0338.3759.5482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,687.92500.0086.4 %5.0460.0142.3590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,688.27773.0079.0 %5.0283.0223.2291.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,946.9115,220.09-70.1 %0.01,638.12676.2058.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,576.5821,828.00-88.6 %0.02,171.17295.4586.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,596.0656,367.00-642.1 %0.02,058.45434.2878.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,519.5018,305.22-92.3 %0.01,441.87232.7583.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,786.708,341.15-366.8 %0.0844.59242.2571.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,412.929,981.22-34.6 %0.02,031.621,098.2045.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,291.5913,728.00-88.3 %0.02,045.691,599.8021.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา2,923.731,575.6046.1 %5.0832.74342.1358.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,355.774,491.00-3.1 %0.0729.40356.2551.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,077.325,019.6617.4 %5.01,545.11152.0090.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,263.644,833.568.2 %4.0965.97490.5049.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1629,475.7959,596.81-102.2 %0.09,176.803,173.9565.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,699.211,274.0065.6 %5.01,291.5243.6896.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,359.882,831.0015.7 %5.0813.70227.0572.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,179.522,429.0041.9 %5.01,175.001,258.75-7.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,574.083,343.2126.9 %5.01,545.10695.4055.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,204.874,550.8012.6 %5.01,900.021,181.2537.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,859.7612,634.23-6.5 %0.01,575.97415.0573.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,466.875,858.01-31.1 %0.01,963.86294.7785.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,416.163,773.00-56.2 %0.0572.4186.2684.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,733.533,776.5534.1 %5.01,707.47540.5568.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,077.572,851.6130.1 %5.01,061.49157.9385.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,938.311,249.3068.3 %5.01,444.60191.4986.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา16,545.2023,223.84-40.4 %0.02,721.55342.0087.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,402.9611,523.63-1.1 %0.04,101.671,972.2051.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,178.3410,779.00-74.5 %0.02,144.11717.2566.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,545.924,894.99-38.0 %0.01,101.89672.3039.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,378.712,848.0035.0 %5.01,060.93269.0474.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,656.7712,663.007.3 %3.54,802.111,780.6362.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,228.2712,237.00-0.1 %0.03,912.302,148.4245.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,829.1828,527.2228.4 %5.0492.19251.2748.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.200.00100.0 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,935.18814.8057.9 %5.072.6364.8510.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,991.212,022.0049.3 %5.0927.7749.9094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,746.331,442.0047.5 %5.0547.50177.6567.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,833.944,656.70-21.5 %0.01,152.52708.0038.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,427.089,188.88-23.7 %0.02,296.97788.6465.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,256.051,997.9053.1 %5.0585.87118.8679.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,332.7712,544.20-21.4 %0.03,133.65110.3296.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,713.6019,615.0017.3 %5.02,554.34960.2562.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,707.912,729.0226.4 %5.0889.76173.8580.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,103.972,688.4034.5 %5.01,079.94282.1573.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,132.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,587.762,924.9036.2 %5.01,213.0364.6094.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,283.1615,576.00-194.8 %0.01,060.910.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา60,548.1626,923.0055.5 %5.0728.0689.3087.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา37,482.8421,192.9943.5 %5.0703.27128.4281.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,446.9866,625.0017.2 %5.01,327.27524.3060.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 41,079.00201,965.81-391.7 %0.0918.84429.0053.3 %5.0
ทสญ.สงขลา 30,320.0417,174.4843.4 %5.0760.79390.9948.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา65,599.5983,099.01-26.7 %0.01,296.16552.9457.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,159.9113,751.649.3 %4.51,938.65391.5579.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,823.241,205.0057.3 %5.0623.5677.6787.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,620.033,054.6915.6 %5.0927.79872.036.0 %3.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา27,306.7223,152.7815.2 %5.01,849.5576.0095.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,335.911,728.0060.1 %5.04,323.61295.1093.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,072.865,737.015.5 %2.51,536.24284.0581.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,851.352,982.9938.5 %5.01,365.16250.8081.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,210.595,513.98-31.0 %0.0942.001,011.70-7.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,299.747,789.70-81.2 %0.0642.58722.90-12.5 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,302.4210,902.01-153.4 %0.0642.5865.0089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 130,816.869,917.0767.8 %5.01,004.56240.3576.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 221,077.028,558.6859.4 %5.01,228.63114.0090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 370,388.898,151.2188.4 %5.01,643.40296.4782.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)13,440.668,582.7836.1 %5.064,790.47241.0099.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,967.9012,006.00-0.3 %0.0318.36263.8217.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา7,197.027,517.85-4.5 %0.0128.6365.6049.0 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,233.146,867.7260.1 %5.0123.69129.11-4.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,828.1736,637.398.0 %4.0944.03120.0087.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,641.6515,372.0052.9 %5.0877.72759.3813.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,182.7513,608.0157.7 %5.0918.79222.3075.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,233.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ32.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร81,924.3831,590.0061.4 %5.0956.43245.5074.3 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,737.7919,613.9926.6 %5.0882.8760.8093.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ16,776.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ31,184.408,742.0072.0 %5.0758.56129.3083.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,430.541,551.5536.2 %5.01,204.621.8599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,067.6714,577.01-44.8 %0.03,040.981,381.8354.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา56,436.8833,261.6241.1 %5.01,000.99376.9662.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,001.61800.0073.3 %5.01,191.75167.2786.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,877.694,059.02-4.7 %0.0721.19466.3735.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,609.895,659.32-0.9 %0.01,793.7074.1095.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,976.804,721.85-18.7 %0.01,420.26184.2087.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,678.001,496.0044.1 %5.0450.3324.7094.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,730.33742.9872.8 %5.0585.53161.5072.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 949,545.6440,291.5018.7 %5.09,181.468,028.6512.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,091.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,620.57ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,557,417 1,362,144 12.54 % 216,126 48,266 77.67 %