สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,788.141,246.0030.3 %5.0392.65152.0061.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,991.5710,838.4065.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,791.884,158.54-49.0 %0.0449.70101.6577.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,099.441,205.0061.1 %5.0375.9950.7486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,062.576,424.2520.3 %5.01,818.85222.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,775.5233.0099.1 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,516.55554.0084.2 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,537.36559.0084.2 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,996.00515.0087.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,743.602,873.6623.2 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,382.62478.0085.9 %5.0336.6371.2578.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,878.478,771.5926.2 %5.0840.74326.8061.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,420.303,866.0012.5 %5.0510.0799.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,550.033,678.00-3.6 %0.0772.97348.6554.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,982.232,494.0049.9 %5.01,362.47532.0061.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,986.011,539.0048.5 %5.0563.8050.4191.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,025.771,672.0044.7 %5.0525.77412.0021.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,895.641,770.0038.9 %5.0392.65846.45-115.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,258.154,798.50-12.7 %0.0911.80337.2563.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,353.282,494.0042.7 %5.01,058.21382.8563.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,191.721,203.0062.3 %5.0563.55200.4564.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,332.538,413.42-94.2 %0.0979.28394.2559.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,433.082,378.0030.7 %5.0658.88276.4558.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,193.33527.0076.0 %5.045.0431.9329.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,312.90782.0076.4 %5.0658.8731.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,959.951,239.5058.1 %5.0506.75109.6078.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,888.534,117.80-5.9 %0.0734.94133.0081.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,558.6213,895.29-150.0 %0.01,248.37997.5520.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,403.622,652.0039.8 %5.01,058.21395.6762.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,116.091,516.0051.3 %5.0620.85259.3958.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,426.228,885.00-19.6 %0.01,153.2981.2293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,153.431,098.0090.2 %5.0601.83153.3574.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,613.393,046.0015.7 %5.0772.97411.4546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,133.581,665.0046.9 %5.0582.81139.6576.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,502.051,811.0048.3 %5.0681.101.8599.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,844.712,021.0029.0 %5.0487.7331.9093.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,182.618,030.0028.2 %5.0347.98287.7017.3 %5.0
รจจ.สตูล 28,699.5538,220.00-33.2 %0.0594.47544.448.4 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,566.42592.0076.9 %5.0354.6285.5075.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,149.991,842.0041.5 %5.0620.85212.8065.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,689.741,618.0039.8 %5.0430.69116.8572.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,840.163,725.2423.0 %5.0811.01159.6080.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,426.383,047.5031.2 %5.0620.8556.1391.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,441.683,721.3031.6 %5.0770.6551.2593.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล13,654.878,418.0638.4 %5.01,268.60159.6087.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,207.474,259.03-1.2 %0.0169.54118.5630.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล42,834.4013,932.0067.5 %5.0787.07396.1549.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,164.6415,541.8035.7 %5.0643.79499.7022.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู21,359.8011,876.0044.4 %5.0612.06146.8076.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,186.7713,093.95-28.5 %0.01,390.28867.3537.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,165.791,973.3937.7 %5.0620.85161.8273.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,674.19471.0082.4 %5.0354.62160.5554.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,861.6410,414.1569.2 %5.02,486.512,833.60-14.0 %0.0
รวม 398,205 255,993 35.71 % 35,668 14,798 58.51 %