สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,385.80711.0070.2 %5.0418.32140.5866.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,724.385,155.6040.9 %5.0125.1625.8679.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,850.539,042.2754.4 %5.071.2988.45-24.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,006.431,203.0060.0 %5.0627.49102.6083.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,160.462,739.0013.3 %5.0672.7043.5293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,935.165,279.2651.7 %5.02,433.99249.8589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,581.031,118.0080.0 %5.0266.7857.9778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,783.79883.0076.7 %5.0237.473,958.98-1,567.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,918.75741.0081.1 %5.0334.4376.8677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,706.51517.0086.1 %5.0236.0556.2876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,666.99383.0089.6 %5.0253.0176.8569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,690.35412.0088.8 %5.0314.7476.2675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,686.04255.0093.1 %5.0282.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,696.61567.0084.7 %5.0317.3667.1678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,684.10333.0091.0 %5.0158.805.9796.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,274.935,215.3953.7 %5.0770.76112.1085.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,454.435,102.90-14.6 %0.01,197.97113.0590.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,106.802,125.0031.6 %5.0570.44845.59-48.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,214.121,911.0054.7 %5.01,121.89846.4224.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,316.281,092.0074.7 %5.0666.21166.2575.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,554.091,113.0068.7 %5.0741.58285.0061.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,166.261,862.0055.3 %5.01,159.93528.4154.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,843.253,375.00-83.1 %0.0464.85318.2531.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,118.283,111.0039.2 %5.01,331.06795.1540.3 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,224.463,434.54-6.5 %0.0779.6127,056.55-3,370.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,735.1010,904.52-61.9 %0.01,654.35353.7078.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง99,911.0183,207.0116.7 %5.0468.28641.50-37.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,345.672,763.0017.4 %5.0760.60264.4365.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,167.254,172.5732.3 %5.05,093.17205.4696.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,146.203,593.0030.2 %5.078.0672.327.3 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,333.94806.0075.8 %5.0874.680.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,916.691,086.0062.8 %5.0589.45203.8965.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,466.103,140.009.4 %4.5798.62323.0059.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,772.0923,120.61-300.6 %0.04,221.13768.0081.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,407.963,810.0013.6 %5.01,350.09126.6990.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,626.051,633.0071.0 %5.0779.61203.6173.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,754.3916,038.47-64.4 %0.01,559.95107.3593.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,177.252,364.0043.4 %5.01,064.84304.0071.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,869.043,684.004.8 %2.0912.73152.0083.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,512.451,862.0047.0 %5.0836.65114.0086.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,149.182,066.0050.2 %5.0834.37373.0055.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,896.933,772.00-30.2 %0.0589.4557.4490.3 %5.0
สพ.ตรัง12,260.419,574.0021.9 %5.0972.37279.3071.3 %5.0
รจจ.ตรัง 144,955.1652,157.0164.0 %5.0982.291,041.50-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,636.15753.0071.4 %5.0456.3492.1579.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,839.472,732.0028.8 %5.0912.73190.7679.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,713.551,197.0055.9 %5.0551.4238.0093.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,360.355,468.00-25.4 %0.0969.76216.6077.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,185.011,576.0050.5 %5.0431.21178.6058.6 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,569.734,745.88-3.9 %0.0760.58210.9072.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,354.572,256.7578.2 %5.0728.67215.1570.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 16,859.7611,215.30-63.5 %0.01,225.95150.0087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,585.2610,750.6061.0 %5.01,324.65285.7978.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่7,335.678,221.38-12.1 %0.02,374.17476.3179.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,678.644,718.5529.3 %5.0155.86501.60-221.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง75,835.8740,679.0046.4 %5.01,317.61195.7085.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง11,710.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0484.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,039.6814,742.3118.3 %5.0667.37344.2048.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง10,323.138,763.8415.1 %5.0570.95121.5078.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ10,590.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ148.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,677.796,143.0060.8 %5.0618.91100.7083.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด56,360.0517,868.0068.3 %5.0758.60100.7786.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,104.5315,659.00-55.0 %0.01,773.59423.1476.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,326.3327,221.0025.1 %5.0708.37304.0057.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,850.642,610.0032.2 %5.0874.68461.3447.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,852.61804.0071.8 %5.0475.36161.1166.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง27,885.7711,066.0060.3 %5.03,634.824,916.28-35.3 %0.0
รวม 798,527 486,625 39.06 % 61,267 51,372 16.15 %