สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,600.941,030.0060.4 %5.0371.09106.7571.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,313.611,712.3081.6 %5.062.7163.82-1.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,687.185,176.60-40.4 %0.0729.97133.0081.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,727.471,552.0058.4 %5.0599.320.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,086.408,360.0224.6 %5.02,367.79274.9688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,770.86603.0084.0 %5.0328.4351.4584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,801.09493.0087.0 %5.0243.8520.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,334.90478.0085.7 %5.0228.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,726.33555.0085.1 %5.0241.2842.7282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,748.95337.0091.0 %5.0383.9664.5783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,666.56255.0093.0 %5.0282.4642.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,643.69320.0091.2 %5.0126.8229.4176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,647.11562.0084.6 %5.0166.1075.2154.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,689.985,761.64-22.8 %0.0886.47353.4060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,500.97847.0066.1 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง6,011.022,749.0054.3 %5.0923.54171.0081.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,141.211,535.0051.1 %5.0484.89346.8028.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,518.421,555.0065.6 %5.0694.36367.4847.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,574.672,396.0033.0 %5.0808.48893.00-10.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,971.692,719.00-37.9 %0.0466.14248.3246.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,925.834,120.0016.4 %5.01,359.92856.1337.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,669.993,061.3016.6 %5.0550.67247.0455.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,859.1910,005.3127.8 %5.01,245.85320.4974.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,377.183,381.00-0.1 %0.0694.42171.0075.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,867.751,281.0031.4 %5.045.5481.60-79.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,677.39468.0082.5 %5.0447.1656.1987.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,934.101,155.0060.6 %5.0504.21327.7535.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,017.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ298.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง18,391.4232,568.92-77.1 %0.01,169.781,190.10-1.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,302.303,629.0031.6 %5.01,436.69274.1080.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,190.212,194.0047.6 %5.0618.68167.7972.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,479.498,892.06-62.3 %0.01,226.81162.2686.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,068.18741.0081.8 %5.0884.44230.0074.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,507.503,283.006.4 %3.0770.45556.7627.7 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,832.263,947.00-3.0 %0.0525.0443.9791.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,656.281,823.0060.8 %5.0922.57163.8082.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,006.993,972.5133.9 %5.0751.4631.7095.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,202.862,099.0081.3 %5.02,843.38240.9391.5 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ31,611.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.28ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 7,512.5912,338.68-64.2 %0.0389.17305.6521.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,793.30895.5067.9 %5.0575.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,380.855,092.45-16.2 %0.0960.6193.2790.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,431.08908.0073.5 %5.0751.42251.8766.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 119,449.0712,282.6736.8 %5.01,074.23233.7078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 26,907.968,736.91-26.5 %0.01,176.56176.7585.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,407.043,738.8987.3 %5.0311.37226.5227.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง84,978.2574,076.0012.8 %5.01,567.52138.4691.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,424.1718,928.0031.0 %5.0699.46100.9485.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง170,602.6414,125.8091.7 %5.03,376.00664.0080.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,504.835,493.5862.1 %5.0556.60193.8065.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,048.05258.8197.7 %5.0484.1559.1087.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,783.6115,999.9954.0 %5.0522.8292.7882.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,855.2017,898.00-64.9 %0.01,795.591,138.4436.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,272.452,327.7028.9 %5.0668.293.0499.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,774.711,138.0059.0 %5.0481.79144.9669.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง25,573.9919,327.0024.4 %5.05,292.441,833.2865.4 %5.0
รวม 645,812 339,184 47.48 % 46,673 14,453 69.03 %