สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,695.85540.0080.0 %5.0369.292.8599.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,441.456,876.3852.4 %5.078.7349.9636.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,120.625,311.14-70.2 %0.0559.45103.4781.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,298.122,384.0027.7 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,305.4813,116.0043.7 %5.02,556.15205.2092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,147.571,182.0062.4 %5.0211.2038.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,567.58348.0090.2 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,654.86546.0085.1 %5.0169.347.3195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,593.58378.0089.5 %5.0217.0652.2575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,581.97399.0088.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,694.68326.0091.2 %5.0149.6847.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,735.20395.0089.4 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,567.01306.0091.4 %5.0190.5395.0050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง629.65306.0051.4 %5.0195.99124.4536.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,469.88196.0094.4 %5.0233.41171.0026.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,970.70364.0090.8 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,482.57231.0093.4 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,927.815,262.00-34.0 %0.0589.5379.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,559.681,436.0074.2 %5.0730.61451.2538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,052.50931.0069.5 %5.0430.45183.3557.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี3,566.22220.0093.8 %5.0749.63242.2567.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,068.591,391.0054.7 %5.0559.4742.7592.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,229.24764.0076.3 %5.0578.48278.3551.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี5,206.642,409.0053.7 %5.0787.64520.7733.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,605.963,041.2015.7 %5.0548.22228.0058.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,998.494,376.3412.4 %5.01,301.09347.7073.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,310.901,652.0950.1 %5.0654.53203.1969.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,403.227,979.0040.5 %5.01,282.08232.6881.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,595.853,047.8015.2 %5.0768.63144.6381.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,914.95661.0065.5 %5.038.8539.85-2.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,556.691,460.0059.0 %5.0711.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,872.94534.0081.4 %5.0483.4147.5090.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,610.863,743.2033.3 %5.0730.61303.3058.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,088.49902.0087.3 %5.01,890.591,489.5021.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,727.554,155.0046.2 %5.01,377.14304.0077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,609.261,120.0075.7 %5.0863.72257.1870.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,252.037,071.8814.3 %5.01,890.592.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,219.922,858.0074.5 %5.0540.4495.0082.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี2,054.872,120.00-3.2 %0.0464.39456.001.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,019.781,640.0081.8 %5.01,034.85316.3569.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,455.081,554.9065.1 %5.0827.88245.1070.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,956.822,042.8030.9 %5.0445.3778.2582.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี20,053.218,841.0055.9 %5.0449.9868.4084.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,385.2361,662.007.1 %3.5885.44363.0059.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,973.543,505.0011.8 %5.0521.42143.8072.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,669.582,432.0947.9 %5.0920.7795.2389.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,318.16968.1070.8 %5.0654.53115.9082.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,253.748,112.9738.8 %5.01,263.06233.7081.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,972.43949.0076.1 %5.0920.77903.451.9 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,148.80846.5879.6 %5.0939.79248.7073.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี3,359.401,174.6665.0 %5.01,043.1182.7492.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 314,331.616,486.9854.7 %5.0720.7155.8092.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 115,949.4310,679.4033.0 %5.0721.57191.9073.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 219,560.027,468.6561.8 %5.0850.97159.6081.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,292.402,667.4757.6 %5.0276.18177.6535.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี24,077.6612,545.0447.9 %5.0500.90130.7073.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,693.7415,998.0081.3 %5.0696.22549.1021.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี65,092.9012,421.0080.9 %5.0596.18239.4059.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี20,025.019,480.1152.7 %5.0400.6028.5092.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,450.946,649.0064.0 %5.0587.64152.7974.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี96,823.1117,736.6081.7 %5.0630.18422.2233.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,717.9016,244.11-27.7 %0.01,418.521,631.69-15.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,070.042,609.0015.0 %5.0559.459.5098.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,646.22296.0088.8 %5.0350.28304.0313.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,809.3812,954.0072.9 %5.06,935.002,854.2558.8 %5.0
รวม 770,496 318,304 58.69 % 49,704 17,230 65.33 %