สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,876.38180.0093.7 %5.0482.63125.4074.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา72,981.7233,906.3753.5 %5.01,044.04381.3063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,612.005,402.4077.1 %5.0403.9573.0781.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,664.059,359.7984.3 %5.01,003.98277.0172.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,033.631,918.00-85.6 %0.0596.7370.9288.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,288.49860.0073.8 %5.0451.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,810.1712,205.7148.7 %5.01,548.58141.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,539.45602.0083.0 %5.0172.9295.0045.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,546.60637.0082.0 %5.0201.3595.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,505.41232.0093.4 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,504.33494.0085.9 %5.0258.15105.4559.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,471.21321.0090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,714.25649.0082.5 %5.0262.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,229.006,606.2028.4 %5.0941.32413.8056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,188.202,988.606.3 %3.0610.14369.5539.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0319.1362.7080.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,095.141,515.0070.3 %5.01,476.19304.4379.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,851.14988.0065.3 %5.0462.2264.6086.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,861.95454.0084.1 %5.0558.70242.8256.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,619.853,307.0028.4 %5.0997.171,059.25-6.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,742.857,801.00-15.7 %0.01,456.9195.3593.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,830.773,548.5826.5 %5.01,262.29485.4561.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,086.002,328.0024.6 %5.0653.78127.5680.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,556.0613,643.54-0.6 %0.01,376.39280.2079.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,068.152,890.0029.0 %5.0996.0781.0491.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3994.90-88.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,594.51541.0079.1 %5.0463.6249.6489.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา3,114.42678.0078.2 %5.0577.71361.0537.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา2,920.243,590.00-22.9 %0.0577.71226.9060.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,874.3613,753.60-182.2 %0.01,319.34733.2044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,584.013,935.8766.0 %5.02,555.38272.8289.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,761.812,082.0044.7 %5.0881.974,750.00-438.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,241.029,660.93-84.3 %0.01,208.1579.7293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,388.241,096.0090.4 %5.0672.7992.6386.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,856.593,476.969.8 %4.5862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,274.431,626.0062.0 %5.0767.92104.4286.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,363.322,499.9042.7 %5.0939.02241.6974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,985.033,455.96-15.8 %0.0501.6547.5190.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,106.543,253.0067.8 %5.0491.20322.6034.3 %5.0
รจก.ยะลา 46,044.6053,121.09-15.4 %0.0938.83186.2580.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,298.785,127.00-55.4 %0.0615.75209.0066.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,327.121,651.0050.4 %5.0599.90201.5966.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,998.712,007.0033.1 %5.0459.23167.2063.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,203.375,822.87-38.5 %0.0958.03217.6077.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,382.511,362.0068.9 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,440.879,861.00-122.1 %0.01,072.131,660.14-54.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,044.793,444.3468.8 %5.0428.3035.3291.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 128,113.5019,680.6830.0 %5.01,001.0980.3692.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,991.648,973.1055.1 %5.01,139.25167.2085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต310,547.032,490.0076.4 %5.01,656.8338.8397.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 293,458.202,277.0197.6 %5.0436.8246.5589.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา65,979.350.15100.0 %5.01,286.20202.3584.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา6,612.4012,090.99-82.9 %0.0476.2832.8393.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,333.0313,703.9932.6 %5.0613.470.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน42,449.118,460.0080.1 %5.0649.55210.0067.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง40,057.9710,012.0075.0 %5.0963.7976.0092.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา17,266.0923,058.00-33.5 %0.02,638.512,017.9023.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา35,032.4440,335.32-15.1 %0.0946.24211.3077.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,539.744,276.00-20.8 %0.0691.818,433.24-1,119.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,438.37152.0093.8 %5.0444.60175.7560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา87,576.4519,529.0077.7 %5.020,115.228,341.2458.5 %5.0
รวม 892,877 409,921 54.09 % 69,485 35,738 48.57 %