สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,550.721,095.0057.1 %5.0443.21178.5659.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,994.8022,171.27-84.8 %0.066.1955.8215.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,351.318,340.9149.0 %5.098.13118.70-21.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,742.405,460.06-45.9 %0.0519.28192.8562.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,110.521,546.0050.3 %5.0350.4238.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,471.1210,914.00-4.2 %0.02,611.03760.0070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,596.83419.0088.4 %5.0205.6597.4352.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,549.90216.0093.9 %5.0181.4192.8448.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,755.0713.0099.7 %5.0160.3832.4579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,063.44371.0090.9 %5.0201.2235.8782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ2,342.64511.0078.2 %5.0286.0470.1975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,547.05435.0087.7 %5.0313.1686.7572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,568.14437.0087.8 %5.0343.7422.1493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,538.6724.0099.3 %5.0342.5535.8189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,073.00918.0077.5 %5.0406.6349.2087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี2,957.60303.0089.8 %5.0252.0048.7780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,005.1013.0098.7 %5.0222.4963.6571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,888.76292.0092.5 %5.0187.7185.7354.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,932.9523,209.06-133.7 %0.01,272.82576.3854.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ6,807.0115,265.41-124.3 %0.0777.14118.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,445.186,055.74-75.8 %0.0747.46417.0544.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,620.991,190.0054.6 %5.0440.77155.8064.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,770.171,129.0059.2 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,708.831.00100.0 %5.0314.2080.7574.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,786.381,562.6043.9 %5.0519.2231.4793.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,333.77728.0078.2 %5.0709.4364.4390.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ365.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,191.652,568.00-17.2 %0.0512.86130.9174.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,297.112,505.0041.7 %5.01,089.76847.3022.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,313.381,475.7055.5 %5.0747.460.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ15,084.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,949.36ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส49,334.9972,628.20-47.2 %0.0444.19161.3063.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,142.821,953.0037.9 %5.0633.37109.1382.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,293.734,583.0055.5 %5.0257.9965.3974.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,518.64491.0086.0 %5.0785.5028.3996.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,929.71610.0079.2 %5.0595.34101.1183.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,386.343,210.8085.7 %5.08,353.8691.3098.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,585.7026,889.00-72.5 %0.03,504.782,710.3022.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,353.604,315.0019.4 %5.01,508.101,590.88-5.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,201.381,977.0062.0 %5.0842.56116.4586.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,975.698,778.00-76.4 %0.01,250.8583.9593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,381.974,502.00-2.7 %0.0956.64214.7077.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,044.912,147.0046.9 %5.0880.58473.1246.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส3,387.482,784.0017.8 %5.0747.46135.0081.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,810.672,698.004.0 %2.0538.295.2199.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,484.408,220.0034.2 %5.0530.06215.7259.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,062.832,322.5024.2 %5.0595.34148.6175.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,755.354,824.00-1.4 %0.01,241.88256.5079.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,545.812,424.0031.6 %5.0633.3736.1094.3 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,184.794,451.9928.0 %5.01,317.91190.9585.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,976.472,948.0040.8 %5.01,355.9856.0195.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,838.575,097.55-5.4 %0.0975.66341.5065.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส67,375.187,399.0089.0 %5.02,566.00108.8195.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1101,278.8711,150.6489.0 %5.01,200.49247.1879.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 217,502.359,850.7543.7 %5.01,851.18459.8075.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,387.672,924.00-110.7 %0.0299.79106.9964.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,545.084,956.0082.6 %5.0776.27107.3086.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก99,201.4013,525.0186.4 %5.0864.721,349.72-56.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,692.3217,222.47-35.7 %0.01,907.181,936.40-1.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,206.062,414.4024.7 %5.0690.42122.1082.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,778.471,998.0028.1 %5.0481.25207.5356.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,758.6716,389.0171.6 %5.06,591.136,067.657.9 %3.5
รวม 701,236 364,852 47.97 % 60,020 22,600 62.35 %