สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,838.69303.0089.3 %5.0380.94221.9841.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,839.386,709.8257.6 %5.098.0763.7935.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,351.06416.0087.6 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,551.431.00100.0 %5.0647.170.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ17,215.4812,656.0026.5 %5.01,293.71835.6535.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,524.121.00100.0 %5.0418.9743.8689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,323.61450.0089.6 %5.0251.3147.3681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,365.631.00100.0 %5.0393.05105.1573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,504.851.00100.0 %5.0411.6453.8986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,338.73900.0079.3 %5.0258.0832.1687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,273.91400.0090.6 %5.0338.9241.8787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,308.36639.0085.2 %5.0220.7644.2680.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,754.5512,382.75-41.4 %0.0875.36123.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,061.725,216.79-3.1 %0.0875.36689.7021.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,103.41888.0071.4 %5.0476.02148.3468.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,635.462,574.0029.2 %5.0856.34208.6975.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,340.421,335.0060.0 %5.0571.10722.00-26.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,035.311,194.0060.7 %5.0495.04261.5047.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,599.98937.0083.3 %5.01,407.81950.0032.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,651.811,732.50-4.9 %0.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,725.373,984.3015.7 %5.01,084.53612.2543.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,667.132,745.0025.1 %5.0685.2031.5895.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,246.108,557.00-101.5 %0.0856.34312.4463.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,596.822,021.0043.8 %5.0666.18489.0026.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,988.041,034.0065.4 %5.0666.1831.5795.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,943.78702.0076.2 %5.0514.05285.2944.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,583.363,500.002.3 %1.0647.17180.5072.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,982.131.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,786.821.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,935.652,850.0052.0 %5.01,521.90332.5078.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,768.621.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,339.87754.0082.6 %5.0514.05263.9348.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,565.512,712.0023.9 %5.0647.17768.41-18.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,073.603,335.0034.3 %5.0837.33380.1454.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,061.141.00100.0 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,097.961,669.0046.1 %5.0476.0297.2479.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,738.853,604.0069.3 %5.0685.20394.4142.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,144.5833,375.057.7 %3.5723.30332.9054.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,011.33968.0067.9 %5.0437.99114.9173.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,992.731.00100.0 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,712.491.00100.0 %5.01,407.810.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,512.471.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,421.111.00100.0 %5.0970.440.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,549.882,115.9240.4 %5.0647.17207.4367.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ66,383.9513,741.5479.3 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,824.754,675.0640.3 %5.0296.75254.6014.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,019.1719,064.00-90.3 %0.01,513.090.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,832.052,085.0045.6 %5.0628.15298.8152.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,015.74714.0076.3 %5.0437.99180.8158.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,213.7211,059.0135.8 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 364,353 174,011 52.24 % 42,392 13,861 67.30 %