สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี625.46854.00-36.5 %0.0180.8961.7565.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,022.984,270.00-6.1 %0.0439.88114.0074.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,285.971,447.0056.0 %5.0496.9684.7782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,402.656,651.9710.1 %5.01,561.85356.2577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,156.421,123.0073.0 %5.0195.2436.1081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,956.271,136.0071.3 %5.0196.5132.3083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,898.30574.0085.3 %5.0153.5737.0575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,888.31795.0079.6 %5.0176.6356.8267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,876.64690.0082.2 %5.0154.0866.5056.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,869.39618.0084.0 %5.0145.6437.0574.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,396.522,570.0024.3 %5.0558.18379.1532.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,155.542,821.0032.1 %5.0740.80436.3541.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,209.982,074.0035.4 %5.0477.94248.2248.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,593.36968.0062.7 %5.0325.8179.7375.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,228.492,449.2042.1 %5.0798.67592.0125.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,808.403,992.39-120.8 %0.0360.72170.4552.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,207.834,053.003.7 %1.5858.23262.3469.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,897.378,833.1325.8 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,503.801,965.0043.9 %5.0592.04399.0032.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,723.441,097.0059.7 %5.0515.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,917.91966.0066.9 %5.0363.85161.5055.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,491.903,694.00-5.8 %0.0530.57178.3266.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,854.995,707.2916.7 %5.01,105.442,010.66-81.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,178.095,102.0017.4 %5.01,428.74296.2179.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,501.863,104.0011.4 %5.0475.40342.2228.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,155.9410,869.69-33.3 %0.01,333.6664.3195.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,021.561,514.0086.3 %5.0215.70138.3135.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,805.993,607.005.2 %2.5706.13299.6657.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,609.172,430.00-51.0 %0.0620.62513.0017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,414.621,868.10-32.1 %0.0592.04166.9171.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,476.943,841.8314.2 %5.0401.8454.9786.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,324.162,315.0030.4 %5.0515.9738.0092.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 45,470.3845,641.28-0.4 %0.0602.84566.656.0 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,674.101,583.0040.8 %5.0268.7736.2086.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,437.812,488.0027.6 %5.0534.99225.8057.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,956.011,485.0049.8 %5.0297.02128.8556.6 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,246.604,409.46-3.8 %0.0687.1295.0086.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,937.534,602.246.8 %3.0649.090.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,017.703,786.0052.8 %5.02,265.45117.3894.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,129.619,191.42-0.7 %0.0721.4481.4588.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)27,763.247,004.8574.8 %5.0838.72268.0368.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,813.004,598.00-63.5 %0.068.36258.93-278.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี16,771.094,473.2173.3 %5.0323.3128.0691.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,602.5911,304.0065.3 %5.0457.98121.6873.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี29,661.9114,219.0152.1 %5.0416.83452.30-8.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,732.3916,256.008.3 %4.0363.951,103.75-203.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี15,864.247,692.0151.5 %5.0355.43251.7829.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,514.0213,500.00-17.2 %0.01,025.17554.2445.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,198.612,738.0014.4 %5.0463.07161.9065.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี672.86914.00-35.8 %0.0306.80171.9644.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,031.128,671.7377.8 %5.02,555.584,117.56-61.1 %0.0
รวม 415,955 258,558 37.84 % 31,679 16,567 47.70 %