สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,885.82759.0073.7 %5.0202.65132.3434.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,366.608,023.5044.2 %5.0123.9966.5346.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,355.863,392.00-1.1 %0.0563.42133.5576.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,344.862,490.0025.6 %5.0601.4149.8191.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,104.4212,293.00-21.7 %0.02,255.81411.9581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,922.49751.0080.9 %5.0206.02114.0544.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,684.87929.0080.2 %5.0190.8799.3048.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,885.96670.0082.8 %5.0172.73133.9422.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,839.71843.0082.6 %5.0259.2248.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,028.161,046.0074.0 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,038.8274.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,184.434,725.00-12.9 %0.0830.90550.4333.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,535.33660.0074.0 %5.0354.66170.0552.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,133.092,095.0049.3 %5.0905.71307.8066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,608.334,396.08-21.8 %0.0787.92162.7579.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1245,477.2219,858.0056.3 %5.017,542.653,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,082.752,638.0014.4 %5.0506.34347.7031.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,405.305,047.006.6 %3.01,438.151,106.0123.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,448.7315,761.6649.9 %5.01,526.88193.3387.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,590.875,192.6121.2 %5.01,370.7732.1497.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,920.755,042.70-162.5 %0.0429.3884.4880.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,410.983,727.0015.5 %5.01,207.35243.5979.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,086.492,484.4019.5 %5.0990.121,332.86-34.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,162.3014,303.84-177.1 %0.0981.77154.3884.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท2,934.49111.0096.2 %5.0848.58162.2980.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,691.251,444.0060.9 %5.0639.480.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,777.90761.0072.6 %5.0430.31108.4074.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,850.994,237.00-10.0 %0.0753.58195.7874.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,271.944,320.0018.1 %5.01,152.91176.1784.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,092.844,146.0070.6 %5.01,533.24480.3768.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,218.209,845.21-88.7 %0.01,152.9144.9996.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,886.423,350.0071.8 %5.0658.50411.3537.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,607.783,674.8020.2 %5.0696.50239.5065.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,054.894,374.00-7.9 %0.0829.61270.3667.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท4,246.3215,952.99-275.7 %0.0487.352.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท11,543.221,126.0090.2 %5.0544.4089.0083.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 31,815.0532,390.53-1.8 %0.0495.67494.370.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,989.383,008.40-0.6 %0.0430.3132.9292.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,358.303,253.003.1 %1.5557.60215.6361.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,303.642,413.0027.0 %5.0449.32162.3063.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,097.704,676.70-14.1 %0.0848.66251.4070.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,229.482,056.0036.3 %5.0563.420.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,233.013,541.25-9.5 %0.0487.35237.7451.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท259,346.537,045.7097.3 %5.01,264.08120.9490.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท71,527.9966,789.006.6 %3.01,294.55125.1490.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท178,276.4812,824.0092.8 %5.03,348.32397.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,613.001,885.0080.4 %5.01,648.42892.6645.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,653.451,188.9067.5 %5.0620.47191.3369.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,664.591,222.0073.8 %5.0277.48181.5834.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ7,089.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,857.71ประเมินไม่ได้0.0
รวม 830,789 312,837 62.34 % 55,780 14,403 74.18 %