สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,917.8639.0098.7 %5.0395.3345.1188.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี5,344.615,119.384.2 %2.0815.01109.3086.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,362.251,861.0044.7 %5.0604.5450.5591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี20,634.9619,992.623.1 %1.54,256.96331.4892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,005.143,241.6046.0 %5.0260.7257.4678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,479.15868.0080.6 %5.0343.5249.1285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,386.551,076.0075.5 %5.0195.6347.9375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,460.791,274.0071.4 %5.0227.2726.1888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,910.66748.0080.9 %5.0191.2232.7682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,127.78994.0075.9 %5.0186.3631.7183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,146.98819.0080.3 %5.0316.8234.4789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,078.33606.0085.1 %5.0120.3830.4574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,041.02642.0084.1 %5.0158.7232.8079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,299.80303.0093.0 %5.0191.7725.6686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,979.67528.0086.7 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,004.49353.0091.2 %5.0294.6661.2779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,110.001,458.0071.5 %5.0144.1749.2065.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,073.474,315.6214.9 %5.01,214.37830.0331.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,452.873,210.0027.9 %5.0965.85154.8084.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,552.342,070.0054.5 %5.0547.5050.2890.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,024.081,050.0065.3 %5.0528.51254.2151.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,040.862,860.0029.2 %5.0832.72915.00-9.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,363.643,376.20-42.8 %0.0446.93135.3869.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,319.533,659.0031.2 %5.01,384.17398.9271.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,388.983,024.0010.8 %5.0718.71304.6757.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,564.4314,912.00-41.2 %0.01,365.22434.0468.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,857.738,675.7712.0 %5.02,746.85236.0791.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,076.322,130.0047.7 %5.0889.77197.6577.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,448.263,528.4520.7 %5.01,421.910.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,513.495,378.9036.8 %5.03,205.251,320.5058.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,883.9010,066.21-27.7 %0.02,175.9928.5098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี5,185.921,650.0068.2 %5.0693.17116.9883.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,655.132,046.4144.0 %5.0509.43114.6277.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,796.192,490.0034.4 %5.0775.74291.2962.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,301.325,703.1053.6 %5.01,207.25760.0037.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,676.59480.0095.0 %5.01,479.25228.0084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,140.603,289.0036.0 %5.0628.51297.3552.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,477.718,667.9630.5 %5.02,107.0077.6196.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี17,636.022,192.0087.6 %5.05,948.0465.3898.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,957.181,723.0056.5 %5.0813.69109.2586.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,618.502,795.0039.5 %5.0908.77145.5284.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,745.713,329.0029.9 %5.01,041.76210.3179.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,214.705,620.00-7.8 %0.0737.6236.5995.0 %5.0
สพ.สระบุรี13,921.899,790.0029.7 %5.0571.39213.7562.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี49,354.4562,901.52-27.4 %0.0855.68741.0613.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี3,093.6459.0098.1 %5.0515.48152.3870.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,787.601,758.9069.6 %5.0870.73171.0080.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,048.582,542.0037.2 %5.0756.64253.3866.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,335.926,908.975.8 %2.51,498.30226.1084.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,456.701,428.0068.0 %5.01,041.91190.4881.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,683.913,086.3634.1 %5.0433.37134.0169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,373.3211,955.7022.2 %5.0926.58156.5183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒32,252.7910,841.6866.4 %5.01,523.62199.3786.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,098.904,300.4961.3 %5.0364.40310.9814.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี87,942.2949,944.0043.2 %5.01,447.72272.6581.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก27,309.5615,313.2043.9 %5.0714.3383.6888.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,585.6316,270.0065.8 %5.01,067.65464.1056.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี92,950.9824,545.0073.6 %5.0716.4455.1092.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี28,015.129,756.0065.2 %5.0690.8069.4389.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี55,055.2413,839.0074.9 %5.0611.36223.3563.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค177,693.588,640.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,687.6116,356.742.0 %1.01,935.101,370.6829.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี14,043.1211,414.4818.7 %5.03,323.011,790.0646.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี44,383.6131,950.0028.0 %5.01,617.39230.8485.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,724.0316,101.0032.1 %5.01,054.21360.0565.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,564.454,436.0032.4 %5.01,098.96566.6148.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,047.671,298.0057.4 %5.0490.43260.7546.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,755.6413,220.0065.9 %5.03,439.873,105.609.7 %4.5
รวม 1,070,422 496,820 53.59 % 71,757 20,332 71.67 %