สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,415.48446.0086.9 %5.0336.46130.9161.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,550.616,249.5053.9 %5.068.7870.63-2.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,855.438,217.75-4.6 %0.01,333.53988.9925.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,357.971,556.0053.7 %5.0350.4241.2288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 583,116.7030,523.4963.3 %5.09,801.22242.1697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,680.9629,709.60-15.7 %0.04,267.15488.6988.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,144.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,154.331,493.5871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,830.697,541.1060.0 %5.03,586.24150.1095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7049.1583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0266.3657.7078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,836.231,150.0076.2 %5.0291.1045.8484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,383.76293.0096.5 %5.0352.29352.69-0.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,179.59506.0087.9 %5.0313.0497.7668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,245.291,479.0071.8 %5.0391.9748.3687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,648.721,301.0072.0 %5.0315.61267.1915.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,124.361,769.0057.1 %5.0392.5829.6892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,499.481,497.0066.7 %5.01,178.96332.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,512.542,011.0063.5 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,479.65992.3084.7 %5.0358.01349.602.3 %1.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,979.5180.0096.0 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,611.58766.0083.4 %5.0222.9598.2355.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,683.9611,954.00-110.3 %0.02,025.741,608.6120.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,641.242,973.0035.9 %5.01,046.89580.5444.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 221,356.6110,818.7049.3 %5.04,033.64660.7883.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,461.825,784.0010.5 %5.01,314.52324.6975.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,056.082,569.2857.6 %5.0746.39615.3117.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,208.094,413.6015.3 %5.0827.15294.4064.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,459.031,171.0066.1 %5.0648.96421.7935.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 964,740.8870,260.00-8.5 %0.022,980.637,970.1065.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,184.871,976.0052.8 %5.01,457.30662.1554.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,740.361,698.0054.6 %5.0479.89413.3313.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,651.512,497.0046.3 %5.01,161.063,025.75-160.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,607.215,871.8731.8 %5.01,727.85252.7085.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,990.813,843.00-93.0 %0.0448.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,876.863,756.0023.0 %5.01,162.30469.1659.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,074.653,025.0050.2 %5.01,392.80313.5077.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,927.453,631.0026.3 %5.01,420.3389.3693.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,613.3115,058.0019.1 %5.01,885.00300.4584.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 29,302.6014,579.1650.2 %5.08,311.284,344.9447.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,086.589,871.0018.3 %5.03,028.861,040.2565.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,240.122,756.0035.0 %5.0933.03307.3267.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)27,165.087,921.3570.8 %5.08,179.401,125.3786.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)22,701.7411,182.6850.7 %5.08,297.51905.5989.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,624.691,275.0077.3 %5.01,428.6132.7597.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,786.301,087.4071.3 %5.0596.09322.9745.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,661.697,230.28-8.5 %0.01,350.60287.4878.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี52,130.2830,982.1240.6 %5.015,764.40257.1198.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,622.965,107.009.2 %4.5926.29507.2545.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,922.551,243.0068.3 %5.0603.08365.9739.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,659.9725,796.13-197.9 %0.01,840.00156.1391.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,449.553,172.0028.7 %5.01,010.26325.2467.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,838.825,812.000.5 %0.51,318.70217.2183.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,384.6910,994.58-31.1 %0.01,980.08371.6081.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,369.426,612.75-51.3 %0.0916.78118.9587.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,545.2417,209.0080.8 %5.0759.1145.6194.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,327.179,261.0046.6 %5.0776.44377.1551.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 253,632.84232,362.028.4 %4.02,265.691,248.2744.9 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา69,930.2441,509.3240.6 %5.01,216.86662.8345.5 %5.0
ทสญ.ชลบุรี ไม่ครบ41,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ664.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,873.9813,520.0014.8 %5.02,071.241,686.2118.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,261.362,265.0030.6 %5.0572.89423.7026.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,204.187,790.76-25.6 %0.01,645.32993.5939.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,311.654,568.00-5.9 %0.01,097.85432.7860.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี14,963.0613,857.567.4 %3.52,037.13445.9578.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,051.832,685.0055.6 %5.01,385.07743.8546.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,576.507,501.6921.7 %5.0879.34266.0069.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,095.445,191.2026.8 %5.0729.2258.9691.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง10,020.8112,744.90-27.2 %0.02,795.22206.1592.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 162,390.9916,618.4273.4 %5.0925.70178.6580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 213,782.9018,200.00-32.0 %0.01,160.24946.2018.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 313,065.1241,525.00-217.8 %0.0624.43553.4511.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,872.1517,200.6446.0 %5.0406.40366.709.8 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,746.9116,515.0033.3 %5.0291.86661.20-126.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี10,978.7824,209.00-120.5 %0.0468.20342.5326.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ71,491.4730,129.2657.9 %5.0900.20455.6649.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี112,371.5339,972.0064.4 %5.0737.97276.4562.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี50,711.0045,468.5010.3 %5.0834.161,087.75-30.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน93,398.9046,598.0050.1 %5.0484.021,179.90-143.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,969.508,344.0082.6 %5.0796.26739.107.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,268.7920,539.5532.1 %5.0624.34308.7550.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)28,518.3925,698.009.9 %4.5585.35280.2552.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี31,944.1334,345.07-7.5 %0.01,913.351,569.8718.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี14,753.5614,128.484.2 %2.03,204.35846.1373.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,984.4738,084.00-100.6 %0.0549.82461.7016.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,511.161,818.0048.2 %5.04,691.81248.1594.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,797.2628,376.00-43.3 %0.0849.52114.1186.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,653.025,622.5115.5 %5.0991.25528.1746.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,401.2914,377.00-94.2 %0.01,571.42409.8373.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,056.259,076.37-49.9 %0.01,449.51584.2559.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,945.693,341.0032.4 %5.0802.61409.2049.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,049.573,262.00-7.0 %0.0466.40610.23-30.8 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 241,540.7335,623.0014.2 %5.010,259.367,233.6929.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,959.4034,108.1145.8 %5.08,900.087,751.0212.9 %5.0
รวม 1,911,488 1,336,654 30.07 % 193,961 69,762 64.03 %