สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,722.831,172.0057.0 %5.0158.8373.6253.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง781,060.384,547.0099.4 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,854.4611,422.36-95.1 %0.0129.8818.7085.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง5,132.974,229.3217.6 %5.0848.81142.3183.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,424.122,339.0047.1 %5.0641.7284.1486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,569.1529,574.0025.3 %5.03,817.40788.1979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,429.65719.0083.8 %5.0244.33115.1652.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,879.801,172.0076.0 %5.0233.9461.5873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,251.921,490.0065.0 %5.0366.74108.2670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,643.00436.0090.6 %5.0137.8828.5179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,230.29551.0087.0 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,382.591,058.1880.3 %5.0332.0928.6691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,706.41134.0092.1 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,620.51793.0082.8 %5.0177.8558.7867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0263.4042.8083.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,898.322,552.0047.9 %5.02,043.99408.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,783.472,428.0035.8 %5.0708.14466.1734.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,476.971,548.0055.5 %5.0449.1055.4987.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง5,093.462,833.0044.4 %5.0944.20524.6444.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,352.421,530.0064.8 %5.0603.6261.8889.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,526.111,559.0055.8 %5.0565.66167.2570.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,013.314,669.5022.3 %5.01,190.75653.9545.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,381.963,064.0030.1 %5.0831.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,294.246,351.00-20.0 %0.01,572.7651.9696.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,759.462,415.0035.8 %5.0774.84234.6569.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,056.841,587.0060.9 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองไม่ครบ14,252.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,341.783,102.0028.6 %5.0831.88158.8380.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,153.121,401.0066.3 %5.0888.9317.7698.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,320.79268.0091.9 %5.0603.69173.6971.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,412.123,826.0013.3 %5.0774.84670.7313.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,867.092,519.0034.9 %5.0554.16157.0071.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,180.4813,594.79-120.0 %0.01,477.5367.2295.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,575.623,863.0015.6 %5.0850.90119.7585.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,629.032,718.0051.7 %5.0888.93415.4053.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,511.194,220.0043.8 %5.01,155.16344.4370.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,698.233,546.0224.5 %5.0869.9236.7995.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง56,229.7625,640.6754.4 %5.0747.90139.5781.3 %5.0
สพ.ระยอง109,230.4718,749.7482.8 %5.0348.30148.1357.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 339,042.9416,522.2595.1 %5.0334.62454.72-35.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,068.261,994.0035.0 %5.0508.5851.5589.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,535.343,983.6639.0 %5.01,326.30247.4781.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ระยอง9,192.8416,704.00-81.7 %0.01,516.46942.1637.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,883.131,320.0077.6 %5.0546.6443.5892.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,387.784,659.48-37.5 %0.0484.2585.8982.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ4,543.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ133.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,899.3814,737.581.1 %0.51,529.24136.0191.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 229,757.489,445.0068.3 %5.01,116.57103.4290.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง65,434.1510,606.6183.8 %5.01,191.05985.4917.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,494.8825,340.0058.8 %5.0563.46145.3074.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย40,060.5130,280.0024.4 %5.0909.96133.0585.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,569.5839,780.00-39.2 %0.0669.33310.0553.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,588.4628,004.16-269.0 %0.01,571.72755.4951.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,012.504,354.00-8.5 %0.01,041.06491.9452.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง588.76822.00-39.6 %0.0394.52175.6855.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,794.552,069.1296.2 %5.07,763.648,719.32-12.3 %0.0
รวม 1,809,005 384,243 78.76 % 49,724 20,411 58.95 %