สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7631,080.0062.5 %5.0325.63181.1344.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,676.081.00100.0 %5.0456.8996.9078.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,385.817,635.1032.9 %5.075.7349.4234.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54275.20-42.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,183.402,117.0033.5 %5.0666.072.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,046.812,243.0026.4 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี30,409.3612,800.0057.9 %5.02,814.88405.6985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,410.781,499.0066.0 %5.0280.650.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,963.98544.0086.3 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,008.29381.0090.5 %5.0286.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,910.22694.0082.3 %5.0189.4648.5374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,882.19306.0092.1 %5.0176.6548.2072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,914.46339.0091.3 %5.0306.6166.5878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,447.57444.0090.0 %5.0350.1765.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,805.06234.5093.8 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,898.70803.0079.4 %5.0234.2149.2879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,914.71285.0092.7 %5.0215.6848.3877.6 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,366.525,634.7623.5 %5.01,190.98651.0745.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,127.813,574.0813.4 %5.01,027.37491.6552.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,789.66968.0065.3 %5.0472.40246.1347.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,821.421,176.3058.3 %5.0363.66266.4226.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,170.792,399.0042.5 %5.01,008.36679.2932.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,274.941,529.0053.3 %5.0704.10103.2985.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,050.201,164.0061.8 %5.0608.94363.3640.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,327.073,354.0022.5 %5.01,122.451,436.83-28.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,997.004,322.43-8.1 %0.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,180.352,672.0048.4 %5.01,381.50112.9891.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,584.102,304.0035.7 %5.0818.2082.0890.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,835.7097,941.11-895.8 %0.01,654.90595.3764.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,656.591,268.0065.3 %5.0799.18437.4445.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,458.041,224.0064.6 %5.0894.2640.3895.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,825.94596.0078.9 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,960.525,137.09-29.7 %0.0951.31165.8382.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,373.6930,243.00-96.7 %0.02,225.38783.0064.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.776,363.00-37.2 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,894.391,557.0060.0 %5.0799.18244.9269.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,022.859,271.0022.9 %5.01,160.48212.0381.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,002.042,267.0043.4 %5.0590.00195.1766.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,983.633,139.0021.2 %5.0970.32164.3383.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,432.392,146.0060.5 %5.0723.12220.1169.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,053.192,594.0036.0 %5.0970.32230.4076.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,131.832,400.0023.4 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,094.485,639.0049.2 %5.0398.28149.4362.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 44,138.8982,336.00-86.5 %0.0780.98215.0972.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,983.3112,311.01-76.3 %0.0430.80203.8952.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,484.362,984.4414.3 %5.0628.0457.2190.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,408.703,155.0028.4 %5.0861.81323.8662.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,490.772,469.0029.3 %5.0780.16142.4881.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,497.503,685.0033.0 %5.01,084.42301.8972.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,401.315,742.00-30.5 %0.01,198.52220.6981.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,091.242,074.0032.9 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 112,206.2912,439.05-1.9 %0.01,274.89109.2591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,103.748,904.6041.0 %5.01,516.83100.8393.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด4,821.235,769.12-19.7 %0.01,956.03242.5887.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,266.504,553.07-6.7 %0.0343.24394.93-15.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,965.9944,196.0038.6 %5.01,457.14463.1468.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,189.5610,168.0056.2 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม31,065.3311,040.0064.5 %5.0680.63244.1864.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว22,641.4210,282.3454.6 %5.0740.89324.5656.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,885.5027,400.0039.0 %5.01,714.131,623.385.3 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,335.091,814.0045.6 %5.0723.126.2799.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,003.761,010.0066.4 %5.0551.97188.1965.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี99,422.6216,463.6683.4 %5.040,782.104,994.1387.8 %5.0
รวม 721,157 531,085 26.36 % 90,781 19,831 78.16 %