สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,592.19583.0087.3 %5.0351.7548.3086.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,500.325,383.5043.3 %5.054.8048.9210.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,777.827,936.00-66.1 %0.069.3259.0814.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,025.822,402.0020.6 %5.0539.21163.0969.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,477.381,266.0071.7 %5.0494.5444.6591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,321.7913,504.0011.9 %5.01,813.28191.4289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,115.171.00100.0 %5.0219.6816.3692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,199.23600.0085.7 %5.0311.9337.1188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,764.18406.0089.2 %5.0222.7132.7285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,747.14414.0089.0 %5.0150.7266.6755.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,747.93498.0086.7 %5.0312.2453.8782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,074.46172.0095.8 %5.0253.5097.8061.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,468.1013,377.10-58.0 %0.0974.45321.7867.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,276.803,896.658.9 %4.01,036.17635.5538.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,620.62506.0080.7 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,451.061,391.0059.7 %5.0425.1164.7884.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,412.68947.0072.3 %5.0900.51609.9232.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,112.97811.0073.9 %5.0577.2426.8495.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,028.631,143.0062.3 %5.0653.30308.9552.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,443.801,923.0064.7 %5.01,090.67901.1117.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,688.123,880.00-129.8 %0.0403.12144.8464.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,966.75759.0080.9 %5.0976.57415.2557.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,073.492,731.8011.1 %5.0506.33226.9555.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,716.497,678.5147.8 %5.01,033.62254.8875.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,011.981,308.0056.6 %5.0805.43236.2970.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,430.28551.0083.9 %5.0710.3564.1391.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,766.19742.0073.2 %5.0425.11208.7750.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,555.313,472.902.3 %1.0748.381,431.52-91.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,539.3521,140.00-365.7 %0.01,033.62788.7623.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,314.945,578.0011.7 %5.0629.7625.5295.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด4,449.511,672.0062.4 %5.0729.37226.5168.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,508.876,540.28-45.1 %0.0888.5381.0890.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,086.781,433.0053.6 %5.0520.19144.7972.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,449.691,507.3656.3 %5.0704.05344.7151.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,973.491,397.0053.0 %5.0653.30291.7155.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,124.622,578.0017.5 %5.0526.25240.4654.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด422.093,041.40-620.6 %0.0222.400.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,034.521,712.0043.6 %5.0510.7463.8587.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 522,509.7238,452.5192.6 %5.0490.001,119.40-128.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,438.876,211.00-80.6 %0.0173.8057.0067.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,830.62639.0077.4 %5.0463.1496.8279.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,345.372,128.0060.2 %5.01,223.78233.2980.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,340.371,443.0056.8 %5.0672.32145.2778.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,765.222,975.0037.6 %5.0840.80171.8179.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,127.791,701.0058.8 %5.0995.59119.2888.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,160.462,279.8045.2 %5.0380.73131.0965.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,206.4568.0099.4 %5.01,335.67301.7677.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,184.2024,011.5180.3 %5.0917.35602.2034.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,029.8916,290.2318.7 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,341.176,257.8072.0 %5.0553.50235.9657.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,748.959,116.36-35.1 %0.01,336.571,620.26-21.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,198.232,169.8032.2 %5.0596.25197.8066.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,519.97769.0069.5 %5.0205.7856.0972.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,604.9612,637.00-19.2 %0.02,972.514,032.55-35.7 %0.0
รวม 920,623 252,032 72.62 % 36,544 18,042 50.63 %