สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา668.36823.00-23.1 %0.0487.66125.4074.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ3,255.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 2ไม่ครบ4.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,792.8519,158.313.2 %1.54,481.02342.0792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,793.801,471.0069.3 %5.0368.7750.2086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,172.16625.0085.0 %5.0196.070.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,300.84654.0084.8 %5.0330.710.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,066.20495.0087.8 %5.0369.1272.3180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,362.421,168.0073.2 %5.0257.9126.8289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,241.33820.0080.7 %5.0190.6561.9767.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,180.211,044.0075.0 %5.0265.6497.5863.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,945.37685.7182.6 %5.0219.7853.3075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน468.89208.0055.6 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ743.2478.0089.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,127.801,106.0064.6 %5.0582.74277.2252.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,944.213,634.507.9 %3.5867.98206.6676.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2ไม่ครบ3,649.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,100.393,090.00-47.1 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,347.972,813.0016.0 %5.0658.84517.6121.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา682.362,169.00-217.9 %0.0194.23179.467.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,862.351,044.0073.0 %5.0867.980.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ1,663.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ199.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,992.064,464.00-11.8 %0.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา8,866.810.00100.0 %5.02,008.94757.0262.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,628.101,630.0055.1 %5.0772.90205.2773.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ14,994.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,485.273,531.00-137.7 %0.0735.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา4,114.251,279.0068.9 %5.0963.0660.9893.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,100.552,972.004.1 %2.0544.710.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,736.062,802.0076.1 %5.0715.86142.5080.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 60,282.5873,065.06-21.2 %0.01,011.02523.8248.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,075.615,605.9220.8 %5.01,206.04268.9677.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,980.151,669.0058.1 %5.0906.02368.6059.3 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,409.8022,683.27-141.1 %0.01,818.31809.8655.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,280.072,060.0037.2 %5.0355.1554.6984.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา363.154,975.36-1,270.1 %0.084.33175.64-108.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา8,424.676,208.7426.3 %5.01,794.2742.1097.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 126,549.9419,240.4127.5 %5.0990.39256.5074.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 25,687.318,421.56-48.1 %0.01,646.22293.8582.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,534.692,933.0117.0 %5.0335.61121.5463.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา67,305.3234,350.9949.0 %5.01,314.25387.1870.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา101,552.6823,640.0076.7 %5.0773.16168.8278.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,291.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0673.13124.4581.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,311.4931,275.88-91.7 %0.0633.53239.7962.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,794.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,740.230.00100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,010.743,887.003.1 %1.5820.03474.8042.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,939.43827.0071.9 %5.0506.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,587.6112,404.0020.4 %5.03,351.977,101.86-111.9 %0.0
รวม 437,152 311,012 0.00 % 34,822 14,596 0.00 %