สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,794.08769.0072.5 %5.0351.03128.7563.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,371.364,029.5167.4 %5.0632.34106.5883.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,517.8255.0098.4 %5.0556.2350.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,709.3412,472.009.0 %4.51,666.04293.6382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,489.24548.0087.8 %5.0237.4560.8874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,470.94762.0083.0 %5.0285.105.8897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,239.11302.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48101.4959.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,802.212,066.9645.6 %5.0689.30176.0074.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,216.151,236.0061.6 %5.0499.23135.6372.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,141.211,975.0052.3 %5.0917.58420.2154.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,911.661,283.0055.9 %5.0480.2132.5493.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,030.54768.0074.7 %5.0480.21354.2526.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,508.112,107.0083.2 %5.0955.61581.8839.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,927.339,674.20-401.9 %0.0417.3145.0989.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,634.302,970.2435.9 %5.0993.64278.2872.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,653.361,860.4849.1 %5.0632.34142.1677.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,308.777,109.642.7 %1.01,621.17161.3290.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,632.64997.0072.6 %5.0670.37211.8368.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,591.281,020.0071.6 %5.0613.3257.0090.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,102.401,192.0061.6 %5.0461.19254.3544.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,650.942,152.0041.1 %5.0670.37423.1036.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,928.964,410.0010.5 %5.01,126.752,223.52-97.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,503.136,884.00-25.1 %0.01,354.95371.2672.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,520.711,654.0053.0 %5.0670.37247.9263.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,137.7211,444.40-25.2 %0.01,906.4164.7496.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,247.272,027.0037.6 %5.0484.14284.9441.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,646.502,512.0031.1 %5.0670.33168.7674.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,753.301,846.0050.8 %5.0651.3553.7091.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,030.782,263.0067.8 %5.0841.51123.7485.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,760.862,341.0037.8 %5.0337.4152.1584.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,184.252,030.0081.8 %5.0537.26112.1379.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก18,883.7624,054.00-27.4 %0.0434.52893.75-105.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,044.981,314.0056.8 %5.0442.18152.5065.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,272.241,656.0049.4 %5.0556.27198.0564.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก640.131,703.00-166.0 %0.0385.13194.8049.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,545.585,156.067.0 %3.5936.5588.1390.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,646.211,044.0077.5 %5.0670.37402.4940.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,451.502,273.9334.1 %5.0575.29313.1145.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,199.0913,171.0057.8 %5.01,199.09187.1484.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,226.923,498.60-8.4 %0.027.993.6587.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก56,175.4338,685.0031.1 %5.01,085.8271.0293.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก64,566.9012,438.0080.7 %5.0431.12107.9075.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์21,238.628,892.0058.1 %5.0465.64180.8161.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,901.9113,083.03-47.0 %0.01,323.95917.4730.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,356.672,269.0032.4 %5.0594.31335.6843.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,797.94928.0066.8 %5.0347.1097.2272.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,083.3511,310.5769.5 %5.03,829.484,970.91-29.8 %0.0
รวม 430,448 234,237 45.58 % 35,966 16,838 53.18 %