สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,697.43839.0068.9 %5.0459.07187.5259.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,437.055,545.0046.9 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ349.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,446.281,722.0050.0 %5.0744.32160.2778.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,287.611,668.0049.3 %5.0668.2519.0097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,276.784,128.9566.4 %5.01,790.19299.8983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,730.85781.0083.5 %5.0288.170.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,146.76849.0079.5 %5.0305.2661.6779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,023.82627.0084.4 %5.0444.9348.6989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,196.62907.0078.4 %5.0276.3954.7580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,088.23643.0084.3 %5.0333.2672.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,417.211,201.0072.8 %5.0405.9386.9278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,829.93122.0093.3 %5.0239.1142.2182.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,273.2528,683.80-13.5 %0.01,660.27910.4245.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,114.382,360.0053.9 %5.01,162.661,535.74-32.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,792.001,932.8071.5 %5.0604.7454.2291.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,974.34908.0069.5 %5.0478.0960.6587.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,222.091,541.0063.5 %5.01,048.57650.0838.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,284.121,084.0067.0 %5.0687.27152.2177.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,042.351,785.7941.3 %5.0419.52488.15-16.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,365.831,000.0077.1 %5.01,105.62950.0014.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,149.15276.0087.2 %5.0522.55365.3830.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,143.231,192.0071.2 %5.0953.49113.5188.1 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,802.695,342.56-11.2 %0.01,259.3768.2594.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,672.538,095.236.7 %3.01,466.92111.8892.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,449.27902.0083.4 %5.0782.35405.9548.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,384.78970.0077.9 %5.0896.4446.3394.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,257.88694.0078.7 %5.0611.20288.8552.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,916.761,510.4361.4 %5.0915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,059.4953,781.76-787.6 %0.01,352.82994.8526.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,900.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.385,187.00-532.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,337.858,662.55-99.7 %0.01,086.6033.2696.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,883.46931.0091.4 %5.0393.99190.5751.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,711.873,195.0013.9 %5.0782.34385.5750.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,680.521,516.009.8 %4.5915.46319.9565.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,033.751,467.0063.6 %5.0953.49342.0064.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,753.141,594.0057.5 %5.0592.1932.4294.5 %5.0
สพ. สระแก้ว11,201.742,662.0076.2 %5.0706.28300.7957.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 33,209.9838,490.00-15.9 %0.0742.61676.119.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,085.471,145.0062.9 %5.0611.7951.3891.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,006.241,664.0058.5 %5.0877.43339.8961.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว4,094.721,268.0069.0 %5.0554.15296.3346.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,870.075,698.50-47.2 %0.0934.47304.8267.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,844.051,470.0061.8 %5.0782.34545.9430.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,281.2917,918.09-58.8 %0.03,520.65391.5588.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,351.215,697.0049.8 %5.0861.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,912.606,360.0057.4 %5.0988.47100.6289.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,595.7016,202.302.4 %1.01,502.71331.7877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 212,232.7638,675.20-216.2 %0.01,547.99303.9180.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,206.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0330.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว60,040.3056,803.005.4 %2.51,306.69624.7552.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,905.4317,668.0022.9 %5.0874.37930.00-6.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น97,739.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0870.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,526.2720,735.17-143.2 %0.01,870.791,806.963.4 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,774.811,843.0051.2 %5.0858.41311.9163.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว79,639.2711,083.7286.1 %5.035,670.326,384.4182.1 %5.0
รวม 490,455 393,841 19.70 % 79,931 28,424 64.44 %