สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,794.83617.0077.9 %5.0734.3545.7093.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา44,936.8023,270.0048.2 %5.0191.26272.92-42.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,558.62593.7094.4 %5.0109.4972.9033.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,259.478,996.00-71.0 %0.01,695.25255.5584.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,425.221,644.6652.0 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,453.681,838.0058.7 %5.01,067.729.7499.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,421.079,830.0436.3 %5.03,267.87124.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,761.8917,616.00-38.0 %0.02,868.77280.0690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,275.8349,116.00-130.9 %0.04,511.28442.4190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,505.774,459.4431.5 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3031.5990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,175.21173.0095.9 %5.0219.2556.8574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,296.65971.0077.4 %5.0357.7354.5284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,911.18804.0083.6 %5.0262.6149.9881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,221.61750.0082.2 %5.0241.8176.1568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,030.64496.0087.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,164.18383.0090.8 %5.0259.4355.3078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,100.39845.0079.4 %5.0412.350.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,030.87568.0085.9 %5.0249.7871.6671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,066.20606.0085.1 %5.0278.7280.4671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,022.46224.0094.4 %5.0171.0416.0690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,983.72546.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,111.30417.0089.9 %5.0420.306.3998.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,025.51739.0081.6 %5.0281.0372.6974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,990.80202.0094.9 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,995.57376.0090.6 %5.0278.1594.8065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,165.67573.0086.2 %5.0370.7931.0191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,797.62442.0090.8 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,189.06767.0081.7 %5.0316.0965.7479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,192.08738.0082.4 %5.0519.2638.7892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,213.461,219.0071.1 %5.0469.1071.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,305.12758.0082.4 %5.0388.2995.4475.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,433.53966.0078.2 %5.0403.2089.1377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,035.86570.0085.9 %5.0344.444.5098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,965.94121.0096.9 %5.0314.0722.4892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,946.70181.0095.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,630.949,000.48-4.3 %0.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,229.765,592.1532.0 %5.02,731.03485.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,908.031,590.3045.3 %5.0976.28299.3269.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,832.21541.8080.9 %5.0507.80275.5045.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,056.563,004.201.7 %0.5667.00342.0048.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,574.752,645.4026.0 %5.01,076.64235.2978.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,905.041,206.0058.5 %5.0382.12313.5018.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,845.091,090.0061.7 %5.0616.21332.5046.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,819.004,144.00-8.5 %0.01,057.62108.6089.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,418.905,911.00-9.1 %0.01,742.20972.8044.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,743.152,201.5741.2 %5.01,552.77227.4585.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,570.381.00100.0 %5.01,038.600.9599.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 867,550.631.00100.0 %5.025,771.608,577.9066.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,990.991,686.0057.8 %5.0915.5957.3493.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,273.42924.0071.8 %5.0829.43314.4562.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,502.347,035.0051.5 %5.04,765.743,004.2237.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์99,241.3374,340.0025.1 %5.03,814.660.95100.0 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,329.161.00100.0 %5.01,300.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,882.4312,934.006.8 %3.01,697.702,660.00-56.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,661.946,791.54-155.1 %0.0731.07942.35-28.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,610.851.00100.0 %5.02,578.900.95100.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,469.5811,205.00-73.2 %0.02,084.48326.8084.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,908.291.00100.0 %5.01,346.540.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,483.5426,539.88-29.6 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 54,644.521.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,750.4730,489.08-139.1 %0.04,283.035,864.35-36.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,860.058,638.00-9.9 %0.02,669.56530.0080.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,583.781.00100.0 %5.0951.27196.6579.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,260.935,964.00-40.0 %0.01,304.83109.3091.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,755.3012,823.45-31.5 %0.03,399.811,357.4460.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 516,449.3014,429.0012.3 %5.05,281.691,397.1073.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,195.581.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,402.02562.0083.5 %5.0105.6051.1851.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,808.29681.0062.3 %5.051.1261.80-20.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,665.54455.0072.7 %5.030.5654.72-79.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,902.191.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,473.181,295.0062.7 %5.0930.94334.1664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,498.784,013.0010.8 %5.0982.80393.8859.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,549.3011,599.00-77.1 %0.01,913.342,497.93-30.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,285.491.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,132.031.00100.0 %5.01,247.780.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,932.1620,060.00-83.5 %0.02,864.14182.4093.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,316.422,932.0059.9 %5.02,931.60272.6590.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,947.562,433.0079.6 %5.01,228.76336.3072.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,188.833,410.0018.6 %5.01,266.8085.2293.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,448.85498.0090.9 %5.01,761.21290.7583.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,253.96729.1386.1 %5.01,286.45237.5081.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,173.726,416.00-3.9 %0.01,143.700.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา93,402.3921,651.0076.8 %5.0901.53111.6087.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา43,785.1716,048.0163.3 %5.0927.51308.2366.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 60,134.601.00100.0 %5.01,632.620.9599.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 92,597.651.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 46,603.20134,427.98-188.5 %0.01,538.151,376.5010.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา53,971.1848,616.999.9 %4.51,701.79563.2566.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,900.4922,200.00-103.7 %0.02,795.031,005.3964.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,954.491.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,641.937,675.00-15.6 %0.01,554.19313.5079.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา346,418.2214,277.0095.9 %5.016,281.06285.0098.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,921.881.00100.0 %5.01,114.670.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,225.9612,703.18-54.4 %0.02,673.99228.8691.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,307.972,794.8035.1 %5.01,342.86183.2486.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,522.726,546.00-0.4 %0.02,485.511,186.5552.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,019.861.00100.0 %5.01,437.941.8099.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,943.621,932.8251.0 %5.0846.590.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,690.386,120.0051.8 %5.02,292.740.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 140,149.2019,088.0052.5 %5.01,002.96292.5870.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 215,526.5010,632.4831.5 %5.0640.22288.8854.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,329.9811,325.1815.0 %5.01,988.79118.7594.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 422,410.0010,092.0055.0 %5.01,671.3343.8597.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 535,618.2310,087.0071.7 %5.01,594.23100.8093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 654,753.7511,955.4278.2 %5.01,298.80116.0891.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 711,065.1612,288.47-11.1 %0.01,578.05152.0890.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา13,380.6914,351.40-7.3 %0.01,048.62287.0172.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,032.221.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา115,101.141.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,736.561.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,426.491.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ37,504.541.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา169,118.441.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา47,436.4713,200.0072.2 %5.01,020.25159.1784.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,403.3335,552.0023.4 %5.01,396.76228.9183.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง69,390.441.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,626.361.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,355.96833.0038.6 %5.01,746.990.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่87,109.731.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา65,900.4728,931.0056.1 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง96,047.681.00100.0 %5.01,285.38281.2078.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,088.2448,108.00-37.1 %0.03,071.203,506.64-14.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,882.5814,443.2014.4 %5.05,488.751,768.7267.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา45,645.2130,825.0132.5 %5.01,432.43752.0447.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6980.8293.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา45,660.281.00100.0 %5.03,782.180.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,114.381.00100.0 %5.01,285.810.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,188.554,128.0042.6 %5.02,138.70351.5983.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,194.771,260.0060.6 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,120.653,238.0021.4 %5.01,188.23277.1176.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 351,392.5316,000.0068.9 %5.015,776.716,295.0060.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,827.241.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,848,261 1,029,585 63.85 % 245,755 57,077 76.77 %