สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,043.024,247.01-39.6 %0.0281.00127.9254.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,316.005,221.001.8 %0.5737.3852.5392.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,340.191,658.0050.4 %5.0452.1485.0481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 129,454.1135,951.06-22.1 %0.02,030.47231.8088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,836.1322,613.2618.8 %5.03,829.45319.2491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,501.6019,182.2318.4 %5.03,418.64239.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,183.743,500.0032.5 %5.0452.1465.9285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,643.432,551.0045.1 %5.0338.0557.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,809.353,471.4027.8 %5.0376.0876.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,641.841,625.0071.2 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,316.511,283.0070.3 %5.0318.2238.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,900.741.00100.0 %5.0319.0332.8289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,539.922,353.0048.2 %5.0425.5932.2792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,247.892,499.0052.4 %5.0410.1937.5590.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,821.488,885.00-30.3 %0.01,136.72311.2572.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,222.167,986.00-52.9 %0.0837.63480.1842.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,856.033,893.0019.8 %5.0946.55570.0039.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,686.501,888.0029.7 %5.0223.9550.3577.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,208.252,474.0022.9 %5.0414.11196.4052.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,596.844,026.3028.1 %5.0634.76184.2371.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,927.993,632.00-88.4 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,041.684,216.0016.4 %5.01,079.67499.6153.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,489.7913,547.0017.8 %5.01,307.86496.4362.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ4,036.423,496.0013.4 %5.0718.36133.0081.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,532.991,791.0060.5 %5.0889.510.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,395.991,640.0062.7 %5.0414.11227.0545.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ2,223.254,494.00-102.1 %0.0509.19147.6071.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ7,011.725,340.0023.8 %5.01,326.88371.2372.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,252.324,130.0055.4 %5.01,003.610.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,525.4216,474.00-118.9 %0.01,479.0154.8696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,327.121,966.0082.6 %5.0471.161.0099.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,188.543,764.0010.1 %5.0623.29281.7654.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,562.041,287.0071.8 %5.0493.59334.6032.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,021.717,457.0046.8 %5.01,364.91263.6380.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,613.659,416.00-67.7 %0.01,307.8659.4795.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,183.4720,153.0028.5 %5.01,011.6345.9695.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,045.8220,233.0057.9 %5.0801.78264.7667.0 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 147,227.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,042.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,080.951,679.0045.5 %5.0376.13154.1759.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,611.288,823.00-33.5 %0.01,498.02443.6570.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,674.2556,000.00-66.3 %0.02,322.74280.0987.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,557.5710,186.00-34.8 %0.01,155.74399.0065.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,294.0649,450.0028.6 %5.05,605.47660.0088.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,010.613,200.0036.1 %5.0661.32196.7470.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,045.636,009.0025.3 %5.0642.3045.8092.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,379.5914,458.0035.4 %5.0839.17368.5956.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,878.868,565.00-120.8 %0.0863.0348.2794.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,792.417,375.0031.7 %5.0309.22105.0566.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ98,504.5454,281.0044.9 %5.01,478.09246.0083.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,337.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ92,026.3410,719.0088.4 %5.0451.7394.0579.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,449.8427,780.0034.6 %5.014,171.451,416.2990.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย355,433.88341,000.004.1 %2.06,300.53905.4785.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,073.435,000.00-22.7 %0.0794.43662.2716.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,586.92969.0073.0 %5.0300.02207.0831.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,104,946 863,838 21.82 % 70,839 12,718 82.05 %