สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,917.371,127.4871.2 %5.0584.36194.8166.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,828.9814,138.5010.7 %5.066.22365.64-452.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,309.671,136.0065.7 %5.0928.6881.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,998.1013,588.0038.2 %5.02,523.97201.4092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,660.35333.0092.9 %5.0228.9516.2592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,929.87554.0085.9 %5.0237.1817.7292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,138.57909.0078.0 %5.0404.7250.5987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,018.57544.0086.5 %5.0384.4434.3691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,950.85428.0089.2 %5.0437.8836.9991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,976.57931.0076.6 %5.0310.3468.9177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,901.43429.0089.0 %5.0323.0335.3189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,034.69300.0092.6 %5.0312.5717.9594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,039.49636.0084.3 %5.0327.0938.8188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,176.95507.0087.9 %5.0388.7242.2889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,897.02433.0088.9 %5.0353.5232.2390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,867.10415.0089.3 %5.0306.2615.8394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,860.25413.0089.3 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,827.43355.0092.6 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,841.70204.0094.7 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,858.05275.0092.9 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,958.58364.0090.8 %5.0376.9015.3895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,936.49438.0088.9 %5.0308.436.7697.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,693.773,007.6718.6 %5.0945.661,318.60-39.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,920.282,005.1231.3 %5.0447.71169.1062.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,153.91830.0073.7 %5.0561.98275.5051.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,956.121,496.0049.4 %5.0520.87247.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,617.85867.0066.9 %5.0520.18253.6551.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,474.452,814.0037.1 %5.01,249.92611.4451.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,161.9613,333.00-220.4 %0.0850.58672.3821.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,394.53709.0079.1 %5.0812.531,399.36-72.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,247.633,897.8025.7 %5.01,325.962,481.51-87.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,652.623,342.19-26.0 %0.0669.6327.6495.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,524.401,111.0083.0 %5.02,067.59619.4070.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,837.074,906.00-1.4 %0.01,440.08372.6674.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,873.8713,097.05-90.5 %0.01,972.53386.6580.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,124,536.3048,193.5995.7 %5.08,198.96621.3092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,492.702,278.1734.8 %5.0869.58301.6665.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,183.01597.0072.7 %5.083.1881.222.4 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,520.011,110.0079.9 %5.0106.6530.9371.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์4,088.211,027.0074.9 %5.01,268.9432.3097.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,014.501,333.0055.8 %5.0679.44285.2658.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,764.513,275.0013.0 %5.0983.68591.9939.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์5,009.131,648.0067.1 %5.01,478.112,025.63-37.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,546.555,552.2115.2 %5.02,005.26807.5759.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,633.061,543.0041.4 %5.0527.31340.1035.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,526.9010,683.48-202.9 %0.01,070.65197.5381.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,640.533,694.0068.3 %5.0907.63593.7534.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,762.842,039.0057.2 %5.01,078.78232.8778.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์10,776.107,789.6727.7 %5.01,934.48848.3556.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,125.735,437.00-31.8 %0.01,040.74304.9570.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,048.553,745.00-22.8 %0.0755.5031.3595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์39,059.5413,041.0066.6 %5.0688.20411.5440.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 10,088.4815,363.32-52.3 %0.0584.36783.58-34.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,174.331,511.0052.4 %5.0736.49175.5576.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,297.302,369.0028.2 %5.0793.54293.8463.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,319.5310,975.21-31.9 %0.01,230.88369.3370.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,599.239,755.72-275.3 %0.01,059.76328.9969.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์12,826.5211,742.448.5 %4.02,505.67186.0592.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 165,069.7313,650.0079.0 %5.01,115.34159.2085.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 216,809.4213,564.0019.3 %5.01,416.19325.0777.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 318,694.3912,332.0034.0 %5.01,611.13234.9185.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,817.198,650.9860.3 %5.02,653.75306.5088.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,055.094,658.21-126.7 %0.0206.52130.5036.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง24,246.7618,728.0022.8 %5.0993.19303.4869.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,912.5980,217.00-347.8 %0.0747.28538.4727.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์29,853.1924,227.1818.8 %5.01,047.00426.1959.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก88,571.5021,160.0076.1 %5.0934.31342.8163.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,033.5333,329.00-75.1 %0.02,327.081,668.0028.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,696.923,303.0010.7 %5.0907.65367.7859.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,032.58352.6288.4 %5.0622.39194.2568.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,760,263 488,749 72.23 % 68,519 24,985 63.54 %