สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์567.300.00100.0 %5.0202.92104.7848.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,633.986,513.5081.7 %5.0116.99179.65-53.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,978.346,373.9029.0 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,893.314,522.68-16.2 %0.0939.089.9798.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,933.281,317.0055.1 %5.0727.8827.8396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,831.428,446.5657.4 %5.02,192.51684.9568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,183.941,405.0066.4 %5.0539.205.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,310.911,008.0076.6 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,189.70791.0081.1 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,227.07416.0090.2 %5.0246.3811.8095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,115.0772.0098.3 %5.0223.0312.6294.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,122.43424.0089.7 %5.0195.1812.7793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,189.70787.0081.2 %5.0311.3248.1384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,115.07451.0089.0 %5.0364.5511.8896.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,125.76459.0088.9 %5.0302.0313.0195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,189.70874.0079.1 %5.0350.2673.9878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,115.07781.0081.0 %5.0172.1214.1091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,182.34693.0083.4 %5.0310.7431.7189.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,714.087,827.00-16.6 %0.0903.02230.9774.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,916.064,676.00-19.4 %0.0918.04171.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์3,017.120.00100.0 %5.0482.1065.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,254.27756.0076.8 %5.0602.94237.5060.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,104.45858.0072.4 %5.0546.69190.0065.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,572.805,193.31-13.6 %0.0811.531,634.57-101.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,346.881,737.8048.1 %5.0784.92518.3334.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,500.90532.0084.8 %5.0651.81438.2332.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์9,848.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,063.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,963.584,581.69-54.6 %0.0692.59427.5038.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,957.764,808.2819.3 %5.01,773.76989.7444.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,972.223,558.8628.4 %5.01,355.4086.4593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,580.5412,000.00-162.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,733.341,651.7755.8 %5.0880.003.6199.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4546.6830.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1058.906.7 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8929.5059.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์5,028.77984.0080.4 %5.01,200.0953.2095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,186.78700.0078.0 %5.0496.97105.7678.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,753.604,063.37-8.3 %0.0899.02359.1260.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,128.335,100.0037.3 %5.07,686.462,267.5070.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,951.814,022.26-1.8 %0.0570.48190.0066.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,792.1612,903.34-0.9 %0.03,694.37320.5791.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,292.8610.0099.9 %5.01,577.5514.2599.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,340.641,203.0077.5 %5.0956.07461.4651.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,201.867,707.00-83.4 %0.0845.21643.2923.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,223.907,996.00-53.1 %0.01,355.40474.3465.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,237.813,750.0028.4 %5.0624.9932.2194.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,661.574,900.7458.0 %5.0822.96222.9372.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์53,876.851.00100.0 %5.0976.04376.8861.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์924.481,411.00-52.6 %0.0340.40404.85-18.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,011.943,248.7019.0 %5.0994.10442.9855.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,583.461,018.0071.6 %5.0291.76269.217.7 %3.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,490.915,825.05-6.1 %0.0766.03199.6073.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,818.304,649.963.5 %1.5988.83297.7069.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,028.615,495.2521.8 %5.01,051.15373.7364.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,210.592,770.0072.9 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,696.4215,155.0057.5 %5.01,335.78177.1286.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 227,856.0610,586.5562.0 %5.01,250.54238.4580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,939.172,368.0065.9 %5.01,600.90409.0874.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์13,153.3210,602.0019.4 %5.01,088.62381.3065.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,385.356.00100.0 %5.0427.6260.2985.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,737.134,264.2236.7 %5.0379.09159.4757.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์109,513.8347,273.0056.8 %5.01,759.96264.8785.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์132,496.115,000.0096.2 %5.0958.91190.0080.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,856.0217,394.9968.3 %5.0699.12252.1763.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม85,377.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท69,658.4522,489.0067.7 %5.0821.73605.9426.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ74,922.2218,087.9975.9 %5.0898.36867.743.4 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,527.4931,286.38-131.3 %0.02,558.642,035.5920.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,652.942,222.1739.2 %5.0803.94322.3859.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,119.781,256.5059.7 %5.0613.800.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,375.367,542.5178.1 %5.09,120.415,192.9343.1 %5.0
รวม 940,589 356,808 62.07 % 70,266 25,043 64.36 %